Norrmalmskyrkans placeringspolicy

Norrmalmskyrkans placeringspolicy

Inledning

Denna placeringspolicy har fastställts av församlingens styrelse 2008-12-09 och utgör ett ramverk för hur placering av församlingens kapital ska ske.

Ansvar och rapportering

Församlingsstyrelsens ekonomiutskott ansvarar för att församlingens kapitalförvaltning följer denna policy. Förändringar i policyn beslutas av Församlingens styrelse.

Församlingsstyrelsens ekonomiutskott ska till Församlingens styrelse rapportera ny- och omplaceringar av kapital, samt kontinuerligt informera om placeringarnas resultat och exponering.

Församlingens kapital

Det kapital som församlingen förvaltar består dels av överskottslikviditet, dvs det kapital som inte används dagligen i verksamheten, dels av rörelsekapital som används för löpande utgifter och för att täcka utgiftsfluktuationer.

Överskottslikviditeten ska generera årlig avkastning att användas i församlingens verksamhet och ska placeras enligt denna policy. Rörelsekapitalet ska uppgå till minst 500.000 kr och finnas tillgängligt på likvidkonto.

Etiska riktlinjer för förvaltningen

Norrmalms baptistförsamlings kapitalförvaltning ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att församlingen inte ska äga andelar i verksamheter vars huvudsakliga inriktning (1) berör alkohol (2), tobak, vapentillverkning (3) eller pornografi (4). Verksamheterna ska inte heller i miljöfrågor motverka en hållbar utveckling eller åsidosätta FN’s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter och demokrati.

Tillåtna tillgångsslag

Följande typer av tillgångar är aktuella för placeringsverksamheten, under förutsättning att de etiska riktlinjerna ovan följs:

  • Räntebärande konton
  • Räntebärande fonder
  • Aktieindexobligationer
  • Aktiefonder

Handel med enskilda aktier och derivatinstrument är inte tillåten.

Målet är att erhålla årlig avkastning på kapitalet, genom att placera i aktieindexobligationer eller genom att en del av placerat kapital omsätts årligen.

Placeringslimiter

Överskottslikviditeten ska placeras enligt följande:

  • Minst 70 % och max 100 % av kapitalet placeras i räntebärande papper (se ovan inkl aktieindexobligationer)
  • Minst 0 % och max 30 % av kapitalet placeras i aktiefonder.

Målvärdet är 75 % i räntebärande papper och 25% i aktiebärande papper.

Riskeliminering

Nedan beskrivs vilka risker som har definierats i verksamheten, samt hur dessa genom denna policy elimineras:

  • Aktiekursrisken, dvs. risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker pga sjunkande aktiebörser, minskas genom att placering endast får ske i aktiefonder och inte i några enskilda aktier.
  • Ränterisken minskas genom att placeringshorisonten är 3 år.
  • Kredit- och motpartsrisken i värdepapper minskas genom att placeringar inte får ske i enskilda företag/kreditinstitut.

 

1) Med huvudsaklig inriktning menas 10% av årsomsättningen.

2) Med alkohol menas drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol.

3) Med vapentillverkning menas produkter som dödar, stympar eller ödelägger och som säljs till militära användare, inklusive produkter som är fysisk plattform för vapen eller elektronik som stöder vapentillverkning.

4) Med pornografi menas bilder och föreställningar som återger sexuella situationer där människans värde och värdighet kränks.