Rapport från kyrkokonferensen

Rapport från kyrkokonferensen

Av Stefan Albinsson

 

Kyrkokonferensen i Karlstad

Under Kristi himmelsfärdshelgen hölls det kyrkokonferens i Karlstad. Kyrkokonferensen är faktiskt Sveriges största ombudsförsamling. Förutom påverkanstorg, förhandlingar, gudstjänster och seminarier fick vi också möta representanter från några av våra många systerkyrkor i världen. Inte minst gripande var de berättelser från de kristnas situation i Syrien som Mary Mikhael från Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon delade med sig av.

Många beslut fattades av konferensen. Här följer ett axplock:

Val av kyrkostyrelse

Ann-Sofie Lasell omvaldes som ordförande. Hon är medlem i Gävle baptistförsamling.

Nytt kyrkonamn

Efter en lång debatt beslutade konferensen om ett namn för den nya kyrkan, som tidigare haft arbetsnamnet Gemensam framtid. Med 81 procents majoritet valdes namnet Equmeniakyrkan. Sedan flera år tillbaka heter kyrkans ungdomsförbund equmenia, och konferensen valde alltså att anknyta till det namnet. Equmenia är ett konstruerat ord som relaterar till begreppen ”ekumenik” (ett grekiskt ord som betyder ”hela den bebodda världen” och som brukar användas om arbetet för kyrkans synliga enhet) och ”EQ” (förkortning för ”emotionell intellegenskvot”, dvs. förmågan att relatera till sina egna och andras känslor och att visa empati). Det är med andra ord ett namn som förpliktar!

I ett pressmeddelande informerar samfundet om det nya namnet.

Regionala kyrkoledare

Sju regionala kyrkoledare valdes. För region Stockholm valdes Jenny Dobers, som nu arbetar som pastor i Immanuelskyrkans församling.

Kristnas situation i Nordafrika och Mellanöstern

Konferensen uppmanade Equmeniakyrkans församlingar att följa situationen, stödja människor på flykt och gav kyrkostyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kyrakn kan ge de kristna i regionen ökat stöd.

Barnkonventionen

Konferensen gjorde ett uttalande till Sveriges riksdag och regering om att FN:s konvention om barnets rättigheter snarast bör inkorporeras i svensk lagstiftning.

Equmeniakyrkan utgörs av 844 församlingar med rötter i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

Läs mer om hela programmet och se bilder från konferensen på Gemensam Framtids webbplats.

De tre kyrkoledarna