Baptismen

Norrmalmskyrkan är en baptistisk församling, tillhörande samfundet Equmeniakyrkan.

Baptismen är en protestantisk kristen riktning. I centrum finns den lokala församlingen som en gemenskap av troende. Inom baptismen döper man inte små barn, utan istället döps man när man själv tagit ställning i trosfrågan och gjort ett medvetet val enligt Bibeln och kristen tro. Detta kallas troendedop eller omvändelsedop.

Teologi

Baptismens lära kan variera ganska mycket mellan olika församlingar och samfund, och har också varierat ganska mycket under historiens gång. Men vissa grunddrag är:

  • Kongregationalistisk kyrkosyn. Detta betyder att den enskilda församlingjavascript:;en är högsta beslutande instans, församlingen styrs inte av beslut på högre, central nivå. Det här innebär också varje medlem har lika stor bestämmanderätt.
  • Medlemmarna är troende som låtit döpa sig i Faderns och Sonens och Den Heliga Andens namn. Dopet sker genom nedsänkning i vattnet. Många församlingar accepterar även barndöpta troende.
  • Symbolisk sakramentssyn.
  • Då ett barn föds ber man för barnet och dess föräldrar i en välsignelseakt.

Ett exempel på hur baptister kan beskriva sin teologi ges av Europeiska Baptistfederationen i dess identitetsbeskrivning som i 17 punkter beskriver sin teologiska identitet. Man beskriver bland annat sin syn på Bibeln som auktoritet, frälsaren Jesus Kristus som fullt människa och fullt Gud, troendedopet, ansvaret för Guds skapelse och kampen mot slaveri, rasism, apartheid och etnisk rensning.

Organisation

Baptister menar att varje enskild församling är oberoende och fri att fatta sina egna beslut. Nationellt ingår svenska församlingar i Equmeniakyrkan med ca 70 000 medlemmar. Inom varje församling avgörs de gemensamma angelägenheterna på allmänna sammanträden kallade församlingsmöten, där alla har lika rösträtt. Många församlingar är ekumeniska och organiserar både baptister och andra kristna.

Den internationella baptismen

Baptismen är en global rörelse, Baptist World Alliance har 36 miljoner medlemmar över hela världen. Det finns också baptistiska rörelser som inte är anslutna till Baptisternas världsallians, däribland Southern Baptist Convention med 16 miljoner medlemmar.

Baptiströrelsen har arbetat, och arbetar ännu idag, med olika samhällsfrågor som religionsfrihet, rättvisa och medborgerliga rättigheter. Ett exempel är Martin Luther King Jr som var en amerikansk afroamerikansk medborgarrättsledare och baptistpastor. Hans mest kända offentliga framträdande är ”I have a dream”-talet år 1963, hållet i samband med marschen till Washington för arbete och frihet.

Historia

Baptismen är en kristen rörelse som har sin bakgrund i engelska separatister på 1600-talet. Den första egentliga baptistförsamlingen grundades av engelsmannen John Smyth i Holland år 1607. Under 1600-talet växte baptismen i England, och spreds därifrån främst till Amerika och senare till andra länder.

Baptism i Sverige

Baptismens historia i Sverige börjar i september 1848. Då bildas den första baptistförsamlingen i Borekullastugan vid Hallandskusten, av Fredrik Olaus Nilsson. Under sin första tid utsattes baptisterna av svår förföljelse från de svenska myndigheterna. Att samlas till egna gudstjänster var förbjudet, och att leda sådana var straffbart. Rörelsens ledare blev bötfällda och fängslade, och F.O. Nilsson själv blev till slut landsförvisad. Baptister förvägrades att gifta sig och deras barn betraktades som oäkta. När föräldrarna vägrade att låta döpa sina nyfödda barn med hänvisning till att de skulle få välja själva senare i livet, hände det att myndigheterna genomförde tvångsdop.

Martin Luther King
Foto: E.Salmonsson