Den 10 december (tisdag i andra adventsveckan): ”Församlingsordningen”

Den 10 december (tisdag i andra adventsveckan): ”Församlingsordningen”

Den 10 december (tisdag i andra adventsveckan)
Församlingsordningen

 

Jesaja 40:9–11
Gå upp på ett högt berg med ditt glädje­bud, Si­on, ro­pa ut ditt glädje­bud med hög röst, Je­­ru­sa­lem. Ro­pa, var in­te rädd, säg till Ju­das städer: Er Gud kom­mer! Her­ren Gud kom­mer i all sin styr­ka, han härs­kar med mäktig arm. Sin se­gerlön har han med sig, de han vun­­nit går framför ho­nom. Som en her­de val­lar han sin hjord. Han tar upp lam­men i sin famn och bär dem i si­na ar­mar, han dri­ver tac­kor­na var­ligt.

Ur Psaltaren 96
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen! Sjung till Her­rens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag! Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under! Förkunna bland folken: Herren är ko­nung! Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröj­das och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må gläd­ja sig. Då skall alla träd i skogen jubla inför Herren – se, han kommer, se, han kom­mer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken.

Matteusevangeliet 18:12–14
Jesus sade: ”Vad tror ni: om en man har hund­ra får och ett av dem kom­mer bort, läm­nar han då in­te de nit­tio­nio kvar i ber­gen och ger sig ut och le­tar ef­ter det som är bor­­ta? Och om han lyc­kas hit­ta det, san­ner­li­gen, då gläder han sig mer över det än över de nit­tio­nio som in­te har kom­mit bort. Så är det också er him­mels­ke fa­ders vil­ja att ing­en av des­sa små skall gå förlo­rad.”

 

Studium och reflektion

När Matteus skrev sin bok om Jesus – Matteusevangeliet – samlade han ihop det han hade hört att Jesus hade sagt i fem stora sjok, och ett av de sjoken av Jesuord i Matteusevangeliet brukar kallas för för­sam­lings­ord­nings­talet. Det utgörs av Mat­­te­us­ev­an­ge­liet kapitel 18, och det är i denna för­sam­lingsordning som Matteus pla­cerar Jesu liknelse om mannen med de hundra fåren.

Församlingsordningstalet inleds med att lärjungarna ställer en fråga till Jesus: ”Vem är störst i himmelriket?”

Då kallar Jesus till sig ett barn och ställer det framför dem och säger:

Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kom­mer ni aldrig in i himmelriket. Den som gör sig själva små som det här barnet är störst i him­melriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Där börjar församlingsordningen i Matteusevangeliet. Den bör­jar alltså med att Jesus pre­sen­terar en helt annan ordning än den för­väntade: Den minsta är den största.

Och när Jesus har slagit fast detta blir han mycket allvarlig och talar om vad som hän­der om man förleder, förför och förstör eller föraktar någon av dessa som är som barn – och som Jesus enligt Matteusevangeliet brukar kalla ”dessa mina minsta”. Och dessa Jesu minsta är inte bara barn i bokstavlig mening, utan över hu­vud taget de meritlösa eller medellösa eller värnlösa. Var och en som i ge­men­ska­pen som är i störst behov av skydd och omsorg.

Vad ska då gemenskapen göra om någon av dessa små som har blivit förledda och kom­mit bort från gemenskapen? Jesus jäm­för detta med en man som har hundra får, men ett av fåren har kommit bort. Det naturliga sättet att tänka vore väl att man trots allt får försöka vara glad för de nittionio som finns kvar och så får man se till att de har det bra, men i för­sam­lings­ord­nings­talet gäller ju än helt annan ord­ning än den förväntade, så istället ska församlingsherden lämna de nittionio får­en kvar i bergen, och tro att de nog fixar att ta hand om sig själva en stund, och så ska församlingsherden istället ägna sin kraft åt att leta rätt på det förlorade fåret.

En pastor som handlar handlar i enlighet med den himmelske Faderns vilja, för det är ju inte ett får vilket som helst, utan en av de som Jesus kallar ”dessa mina mins­ta”, och som alltså – i denna omvända ordning – skall räknas som de största i him­mel­ri­ket. De måste alltså göra allt för att ”Jesu minsta” ska kunna kom­ma till­baka till gemenskapen igen.

Men vad ska församlingen då göra med den som har orsakat att den värnlösa blev för­ledd och kom bort? Vad ska gemenskapen göra med den som hade föraktat och vil­sefört? I för­sam­lings­ord­ningstalet finns det ett slags schema som för­sam­lingen ska följa med avsikt att också vinna tillbaka den här förstöraren igen: Först ska nå­gon försöka tala den personen till rätta i enrum. Men om det inte funkar och förövaren inte vill ångra sig ska man ta med sig två eller tre till, och funkar inte hel­ler det ska man samla hela gruppen. Men vill inte personen lyssna ens då ska den här personen uteslutas från gemenskapen.

Varför då? Jo, för med den här förledaren i gruppen är för­sam­lingen inte någon sä­ker plats för de värnlösa och skyddslösa. Och församlingens inriktning och främsta omsorg måste – en­ligt den prioriteringsordning som gäller enligt för­sam­lings­­ord­nings­talet – vara inriktad på dem som är små som det där barnet som Jesus ställ­de fram i början av talet. Och det måste faktiskt finnas en gräns för vad dessa Jesu minsta ska behöva få utstå eller utsättas för i gemenskapen.

Församlingsordningstalet i Matteus­evangeliet är ett sätt att för­söka hantera svåra frå­gor i det sammanhang som var möjligt där och då.

För vad var Matteusförsamlingen för församling? Jo, det var antagligen en grupp män­niskor som på grund av att de erkände Jesus som Messias hade blivit ut­släng­da från sina egna familjer och sitt tidigare sociala sammanhang. De hade inget exis­tens­berättigande i vare sig klanen eller det omgivande samhället. De hade inga and­ra än sig själva. Församlingen var deras familj. Den var deras enda sociala skydds­nät och deras enda chans till överlevnad. Förstår vi det, förstår vi också var­för sådana här svåra saker behövde lösas internt – det fanns liksom ingen an­nan­s­tans att vända sig.

Men riktigt så ser det ju inte ut för flertalet kyrkor idag. Och därför kan inte den här ordningen för kyrkotukt som presenteras i Matteus­ev­an­geliet tillämpas rakt av. Det betyder inte att den inte skulle kunna ha relevans också för oss. Men när vi tillämpar den behöver vi ta hänsyn till att vår kontext är ganska olik Matteus­för­sam­lingens.

I Matteusförsamlingen kallade medlemmarna varandra för ”bröder” – och vi kan väl översätta det med ”syskon”, vilket inte bara var en from och lite tom häl­snings­fras, utan vad de faktiskt nu verkligen var. De var varandras syskon, eftersom de­ras biologiska föräldrar och syskon hade slängt ut dem. De uppfattade det som att Gud själv hade adopterat dem in i sin familj. Gud var nu deras Fader, nu när deras tidigare familje­över­huvud inte längre ansåg att de ens existerade.

Men poängen med det här regelschemat i Matteus 18 för hur församlingen skulle gå till väga när någon hade orsakat skada och förstört och föraktat en av dessa Jesu minsta, var alltså varken – som i vår egen och många andra fri­kyr­ko­för­sam­lingars historia – att hålla för­sam­lingen fri från någon som råkat arbeta på en sön­dag eller permanentat håret eller hamnat i säng med någon före vigseln – utan po­ängen är att se till att för­sam­lingen kan vara en trygg plats för dem som är som barn; en trygg och säker plats för dessa Jesu minsta.

I församlingsordningstalet görs det faktiskt skillnad på män­niskor: När någon av de mest värnlösa i församlingen (alltså en av dem Jesus kallar ”dessa mina minsta”) kränks eller utsätts för fara, förväntas för­sam­lingen ta till alla till buds stå­ende medel för att värna och skydda den personen. Men när däremot ledaren Petrus i samma kapitel frågar Jesus hur många gånger han för egen del ska förlåta om någon gör orätt mot honom, svarar Jesus: Oräkneligt antal gånger – i glädje och tacksamhet över att själv ha mött omsorg och förbarmande från Den godaste av herdar!

 

Fundera vidare

Kan det finnas situationer då det är rätt att göra skillnad på människor?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: Att alla människor skall få se Herrens härlighet uppenbaras.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: Om Guds ledning när vi ger oss ut och letar efter det som är borta.
  • För mig själv och mina nära: Om nytt mod.