Den 11 december (onsdag i andra adventsveckan): ”Att bli räknad med”

Den 11 december (onsdag i andra adventsveckan): ”Att bli räknad med”

Den 11 december (onsdag i andra adventsveckan)
Att bli räknad med

 

Jesaja 40:25–31
Vem vill ni jämföra mig, vem är min li­ke? säger den He­li­ge. Lyft blic­ken mot skyn och se: Vem har ska­pat allt det­ta? Han som mönst­rar stjärnor­nas här och låter dem tåga fram, han som ro­par upp dem al­la. Så väldig är hans makt och hans styr­ka att ing­en av dem ute­blir. Ja­kob, hur kan du ta­la så, Is­ra­el, hur kan du säga: ”Jag vand­rar osedd av Her­­ren, min Gud tar sig in­te an min sak.” Har du in­te förstått, in­te hört? Her­ren är en evig Gud, han har ska­pat he­la jor­den. Han blir in­te trött, han mat­tas in­te. Ing­en pej­lar dju­­pet av hans vis­het. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styr­ka. Unga män kan bli trötta och mat­tas, yng­ling­ar sna­va och fal­la, men de som li­tar till Her­ren får ny kraft, de får ving­ar som örnar. De spring­er ut­an att bli trötta, vand­rar ut­an att mat­tas.

Ur Psaltaren 103
Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Barm­här­­tig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han hand­lar inte mot oss som vi för­tjänat, han ger oss inte våra syn­ders lön.

Matteusevangeliet 11:28–30
Jesus sade: ”Kom till mig, al­la ni som är tyng­da av bördor; jag skall skänka er vi­la. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni fin­na vi­la för er själ. Mitt ok är skon­samt och min börda är lätt.”

 

Studium och reflektion

Finns det något mer obehagligt än att bli ignorerad – att inte bli lyssnad på; att inte bli tagen på allvar – att tvingas ”vandra osedd” genom livet? Säkert har de flesta av oss, åtminstone någon gång och i något sammanhang fått känna på att att vara osynliggjord – en del av oss kanske rentav ganska ofta.

I den del av Jesajas bok som brukar kallas ”Trösteboken” (Jesaja kapitel 40 och framåt) fångar författaren upp den här käns­lan i sin beskrivning av judarnas till­varo under den ba­by­loniska fångenskapen. Under deras 70 år långa exil – för­vi­sa­de från sitt land, Jerusalem och templet på Sion – upplevde de sig ignorerade och bortglömda till och med av Gud.

Men kanske finns det två olika slags osynliggöranden: Dels ett reellt osyn­lig­gö­ran­de – man är verkligen borträknad; man blir faktiskt inte lyssnad på. Och dels ett förmodat osynliggörande, där man förutsätter att man alltid blir åsidosatt: Det har närapå blivit en del av ens identitet och självuppfattning att man i varje si­tua­tion blir ignorerad, och så tolkar man andras beteenden utifrån det antagandet.

Det förmodade antagandet att man alltid blir borträknad, kan i och för sig ha ut­veck­lats hos en efter att man vid upprepade tillfällen i livet faktiskt har blivit igno­rerad, men problemet är ens själsliga synfält med tiden har blivit så försnävat att man inte längre förmår att se något annat än att man är en person som aldrig blir lyssnad på, sedd eller tagen på allvar – även de gånger ens medmänniskor fak­tiskt är genuint intresserade av en.

Tröstebokens författare verkar mena att det är en sådan här för­modad, antagen käns­la av att vara ignorerad som tagit över hens förvisade landsmän. Den känslan tyng­de deras sinnen och för­satte dem i kraft­lös­het och apati. Författaren uppmanar dem där­för att försöka vidga perspektivet, lyfta blicken och re­flek­te­ra över vad för slags Gud de egentligen tror på. Enligt Tröste­bo­ken kan Gud nämligen inte glöm­ma dem; det skulle strida mot Guds eget väsen att ignorera dem:

Minns detta, Jakob, Israel, du som är min tjänare. Jag har for­­mat dig, du skall tjäna mig. Israel, jag skall aldrig glöm­ma dig. (Jesaja 44:21)

Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Glöm­­mer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glöm­mer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, jag tänker ständigt på dina murar. (Jesaja 49:14–16)

Upplevelsen att vara bortglömd och ignorerad lär säkert även ha varit stark hos många av medlemmarna i Matteus­för­sam­lingen. Det samhälle de befann sig i var präglat av en skam-hederskultur, och i och med att de erkänt Jesus som Messias (och därmed vanärat släktens heder), hade de utestängts från sina fa­mil­jer och ti­digare trygga sammanhang (se gårdagens an­dakts­text). Men i Jesu namn får des­sa åsidosatta ingå i en ny gemenskap – en ny familj, i vilken också den i sam­häl­lets ögon allra obe­tyd­ligaste personen kan bli sedd och tagen på allvar.

I denna nya ”familj”, formad av tidigare åsidosatta och hunsade individer, bär deras ”storebror” Jesus drag av Visheten, som för­mår att gör Guds heliga lag till ett gott och nyttigt redskap som inte trycker ner och utmattar, utan som avlastar och hjälper dem att orka bära livets bördor:

Stick dina fötter i vishetens fjättrar och huvudet i hennes hals­­trä. Lyft upp hen­ne på ryggen och bär henne, förarga dig inte över hennes bojor. … Till slut skall du finna den vila hon ger, och hon förvandlas och ger dig glädje. Då blir hen­nes fjättrar din starka rustning och hennes halsträ din lysande fest­dräkt. Ty hennes ok är ett smycke av guld, och hen­nes bojor är pur­pur­band. … Kom hit till mig, och bli gäster i lärdomens hus. (Syraks vishet 6:24–25, 28–30; 51:23)

 

Fundera vidare

När senast kände du dig ignorerad?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: Att ingen ska behöva uppleva att hen vandrar osedd.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: Att alltid lita till Herren.
  • För mig själv och mina nära: Om vila för själen.