Den 12 december (torsdag i andra adventsveckan): ”Der Stürmerspruch”

Den 12 december (torsdag i andra adventsveckan): ”Der Stürmerspruch”

Den 12 december (torsdag i andra adventsveckan)
”Der Stürmerspruch”

 

Jesaja 41:13–20
Jag är Her­ren, din Gud, jag tar dig vid han­den och säger till dig: Var in­te rädd, jag hjälper dig. Var in­te rädd, Ja­kob, lil­la kryp, Is­­ra­el, du stac­kars mask. Jag hjälper dig, säger Her­ren, Is­ra­els He­­li­ge är din be­fri­a­re. Jag gör dig till en skar­peg­gad trösksläde, en ny med vas­sa tag­­gar. Du skall tröska ber­gen till stoft, höjder­na till ag­nar. Du skall van­na dem, vin­den skall ta dem, en storm­vind skall sking­ra dem. Men du skall glädjas över Her­ren, över Is­ra­els He­li­ge får du jub­la. De fat­ti­ga och sva­ga söker vat­ten – för­gäves. Tung­an tor­kar av törst. Jag, Her­ren, hör de­ras bön, Is­ra­els Gud svi­ker dem in­te. Flo­der skall rin­na fram på ka­la höj­der, källor springa upp på slätten. Jag gör öknen rik på vat­ten, gör det tor­ra lan­­det till oa­ser. Ce­der plan­te­rar jag i öknen, aka­cia, myr­ten och vil­do­liv, jag sätter cy­­pres­ser i öde­mar­ken till­sam­­mans med al­mar och pin­jer. Så skall al­la se och ve­ta, be­­sin­na och förstå, att Her­rens hand har utfört det­ta, att Is­ra­els He­li­ge ska­pat det.

Ur Psaltaren 145
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. Her­ren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trog­na skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och för­kun­na din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Matteusevangeliet 11:11–15
Jesus sade: ”San­ner­li­gen, ing­en av kvin­na född har trätt fram som är större än Jo­han­nes dö­pa­ren, men den mins­te i him­mel­ri­­ket är större än han. Se­dan Jo­han­nes döpa­rens da­­gar träng­er him­­mel­ri­ket fram, och som­li­ga söker ryc­ka till sig det med våld. Ty ända till Jo­han­nes har allt vad pro­fe­ter­na och la­gen sagt va­rit förutsägel­ser. Ni må tro det el­ler in­te, han är Elia som skul­le kom­ma. Hör, du som har öron.”

 

Studium och reflektion

”Gör porten hög, gör dörren bred.” Och där på tröskeln hade vägröjaren Johannes stått, laddad med kraften av det mäktiga arvet från Israels profeter. Han hade stått där som arvtagare till hela den profetiska traditionen, på tröskeln till en ny tid – him­melrikets tid. Hela sitt liv hade han varit inställd på detta nya. Minsta fiber i hans kropp hade varit inriktad på himmelriket. I profeternas efterföljd hade Jo­han­nes manat Israels folk till omvändelse och att göra sig redo för den nya tids­åldern.

Men när nu himmelriket börjar närma sig känner han inte riktigt igen sig. Han tvekar. Är Jesus verkligen den de har väntat på? Är Jesus löftenas fullbordan eller bara ännu ett fiasko?

När Jesus berättar om himmelrikets framfart sitter Johannes döparen häktad i Herodes Antipas borg. I fängelsecellen har döparen fått tid att reflektera. Och att ifråga­sätta. Och att tvivla. Därför skickar han bud till Jesus med en fråga: ”Är du den som skall komma, eller ska vi vänta på någon annan?” Johannes kan näm­ligen inte längre se någon hög dörr eller bred port. Om han kan se någon dörr alls där i fängel­semörkret är det i så fall bara en välbevakad, tillsluten celldörr. Det Jo­han­nes kan höra genom den dörren är knappast himlens musik, utan fräckheter och glåp­ord från Herodes fängelsevakter.

Ändå svarar Jesus att den nya tiden är nära. Han säger att him­mel­riket är nära, och att det redan tränger fram med kraft. Vis­ser­ligen är de här Jesusorden om him­mel­ri­kets framfart inte helt lättolkade. Den här lilla men svårtolkade frasen har till och med fått ett eget namn inom teologin: der Stürmerspruch, ”stormar-ordet”.

Jesu ord om himmelrikets framfart går att förstå på olika sätt. Antingen betyder ut­trycket just så som det står i den svenska bibelöversättningen: ”Sedan Johannes dö­parens dagar tränger himmelriket fram”. Det innebär att himmelriket nu stormar fram i världen med sådan kraft att det är omöjligt att stoppa. Det är också så som Mat­teus evangelistkollega Lukas uppfattar det: ”Sedan Johannes dagar förkunnas Guds rike.”

Men en annan möjlig tolkning av stormar-ordet är att Jesus säger att ”sedan Jo­han­nes döparens dagar utövar man våld mot himmelriket.” Var inte just det Jo­han­nes egen erfarenhet, där han nu satt inspärrad i Herodes borg? Snart skulle han ju dess­utom få lida martyrdöden – som en i raden av alla förföljda och dödade pro­feter. Hade himmelriket någonsin varit så ansatt som nu? Hade Guds her­ra­väl­de någonsin varit så begränsat som nu? Istället för himmelriket, var det inte sna­ra­re våldet, hatet och cynismen som firade de största triumferna? ”Sedan Johannes dö­parens dagar utövar man våld mot himmelriket.” Det är också en fullt möjlig tolk­ning av Jesu ord. Inte något framstormande himmelrike här inte! Istället är det him­len som trängs undan av våld och hat.

Oavsett hur just denna enskilda bibelvers ska översättas och tolkas, kan det ligga nå­got sant i bägge uppfattningar. Det ligger något sant i bilden av det trängda, an­satta himmelriket som stöter på motstånd i världen. Samtidigt kan vi få tro att det ligger något sant i bilden av det framstormande himmelriket som inte kan stop­pas. Båda tolkningarna kan vara sanna. Frågan är då vilket perspektiv vi låter vara det dominerande. Vilket perspektiv låter vi vara vägledande?

Fle­ra av de traditionella psalmerna som hör adventstiden till är fyllda med upp­ma­ningar om att också i denna sena timma våga ta steget mot framtiden:

”Bereden väg för Herran!”

”Så öppna hjärtats tempelhus!”

”Red dig att taga Guds Son emot, tro evangelium!”

”Var glad i din Herre och Gud!”

Psalmerna i sig gör förstås varken från eller till. Frågan är hur vi svarar på dem. Några barn sitter på ett torg och spelar. Men är det egentligen någon som lyssnar? Får deras glädjemusik de andra att dansa? Får deras sorgemusik de andra att gråta? El­ler är det ingen som låter sig beröras? Är alla redan så fasta i sitt invanda mönster? Är det ingen som egentligen bryr sig? Är vi redan så fasta i att vi redan vet allt och inte längre behöver utmanas; aldrig behöver förändas? Eller att det int­e är någon idé att förändras?

Det går ju alltid att hitta bortförklaringar som gör att man slipper fundera på om man över huvud taget behöver förändring eller se över sin kursriktning. Johannes dö­parens askes togs som en förevändning för att man inte behövde lyssna till ho­nom. Jesu festande togs som en förevändning för att man inte behövde lyssna till ho­nom heller. Deras budskap var detsamma: ”Tiden är inne. Guds rike är nära. Om­vänd er och tro på budskapet.” Men det gick alltid att hitta skäl till att inte ens ta reda på vad det var för budskap de hade; än mindre att tro på det.

Jo­ha­n­nes sitter alltså – stukad och tvivlande – fängslad i kung Herodes Antipas borg. Den tidigare kraftfulla profeten må nu bara vara en spillra av sin forna jag, men för Jesus har Johannes likväl en enormt stor betydelse för Guds räddning av världen.

Utåt sett var den fängslade profeten inte längre någonting. Hans ta­fatta fråga är väl nästan en parodi på de predikningar han hade hål­lit i sin krafts dagar. Det stolta trä­det hade regredierat till ett litet senapskorn. Men för Jesus är han fortfarande be­tydelsefull, för Johannes söker och frågar ändå fortfarande. Han frågar efter Jesus. Han frågar om Jesus. Trots allt tillåter Johannes sig fort­fa­rande att åt­mins­to­ne våga hoppas på att någon överhuvud taget ska komma till liv och förändring för detta släkte: ”Jesus, är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon an­­nan?” Och för Jesus hade Johannes en enormt stor betydelse i Guds rädd­nings­plan för världen.

Det kan också vara adventstidens budskap till dig och mig: Att än finns det hopp – hör du som har öron. Att inte sluta fråga. Inte sluta söka. För än finns det hopp. ”Him­melriket är nära, omvänd er och tro på budskapet.”

 

Fundera vidare

Vad vill du fråga Jesus?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: För jordens vattenförsörjning.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: Att alltid glädjas över Herren.
  • För mig själv och mina nära: Att Herren hjälper.