Den 14 december (lördag i andra adventsveckan): ”Kärlekens makt”

Den 14 december (lördag i andra adventsveckan): ”Kärlekens makt”

Den 14 december (lördag i andra adventsveckan)
Kärlekens makt

 

Malaki 4:4–6
Glöm ald­rig den lag som jag gav min tjäna­re Mo­se på Ho­reb, med stad­gar och bud för he­la Is­ra­el. Se, jag sänder pro­fe­ten Elia till er in­nan Her­rens sto­ra och fruk­tansvärda dag kom­­mer. Han skall vända fäder­nas hjärtan till bar­nen och bar­nens hjärtan till fä­der­­na, så att jag in­te vi­ger lan­det åt förin­tel­se då jag kom­mer.

Ur Psaltaren 80
Lyssna, Israels herde, du som leder Josef som en fårhjord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp! Gud Sebaot, vänd tillbaka, blicka ner från himlen och se! Ta dig an denna vinstock, den ranka din hand har plan­te­rat. Håll din hand över mannen vid din högra si­da, över honom som du har fostrat. Vi vi­ker inte bort från dig. Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

Matteusevangeliet 17:10–13
Lärjung­ar­na fråga­de Jesus: ”Vad me­nar de skriftlärda med att Elia först måste kom­ma?” Han sva­ra­de: ”Visst skall Elia kom­ma och återställa allt. Men jag säger er att Elia re­­dan har kom­mit, och de kände in­te igen ho­nom ut­an gjor­de med ho­nom som de vil­le. Så skall de också låta Människo­so­nen li­da.” Då förstod lär­jung­ar­na att han ta­la­de om Jo­­han­nes döpa­ren.

 

Studium och reflektion

De var på väg ner för berget – Petrus, Jakob, Johannes och Jesus – med en ge­men­sam erfarenhet så stark och väldig att Jesus ber sina lärjungar att lugna sig lite och inte på en gång springa runt och berätta om vad de just har varit med om. Vis­sa erfarenheter bör man vara rädd om. Jag antar att det även gäller i vårt eget in­formationsöverflödande samhälle. Vissa händelser och upp­le­velser mår bäst av att få mogna innan de lämnas ut till alla och envar.

Det finns några tillfällen i evangelierna då Jesus nästan verkar förlägen. Det är näs­tan så att han vill backa och ta tillbaka och säga ”vi glömmer det här”. Som om det han gjorde eller visade nästan kan uppfattas som ett misstag från hans sida. Åtminstone säger han: ”Håll tyst om det här.”

Det finns även sidor i mitt eget liv som jag helst håller tyst om – sådant som jag skäms för, och som jag knappt vill låtsas om eller erkänna ens för mig. Men de hän­delser i sitt liv som Jesus ville tiga om verkar vara av ett helt annat slag. Om jag hade fått vara med om ens en bråkdel av de saker evangelierna berättar att Jesu lär­jungar fick vara med om skulle jag antagligen ha basunerat ut det innan jag ens hun­nit blinka. Men Jesus ber lärjungarna att lugna sig; att inte berätta; att vara tys­ta, tills den rätta tiden är inne.

Så är det också med den fantastiska händelsen på berget som Petrus, Jakob och Jo­hannes just precis hade fått bevittna uppe på berget. Jesus hade förvandlats på ber­get inför de tre lärjungarna, och samtalat med två av Bibelns stora hjältar: Mose och Elia – Lagens och Profeternas portalgestalter. Men Jesus verkar tona ner det hela. ”Inte ett knyst om detta; säg inget om detta till någon förrän Människosonen har uppstått från de döda.”

Man skulle alltså kunna tycka att inget av det här skulle vara något att skämmas över, men evangelierna låter oss ana varför Jesus blir så förlägen och än så länge helst håller tyst om de här sakerna. När pratet går och ryktena kommer i svang ris­kerar sådana här händelser att börja leva sina egna liv. De riskerar att miss­för­stås och bli något annat än vad de egentligen var tänkta att vara. De kan komma att handla om ren och skär makt.

Jesus hade själv sagt att lärjungarna skulle få se Guds rike komma med makt. Men Jesu makt är kärlekens makt, men om dessa händelser rycks ur sitt sammanhang finns risken att de enbart kommer att handla om makt, ren och skär makt – och det vore förödande. Därför måste de hemlighållas tills han har visat fullt ut vad för slags makt det handlar om: Nämligen kärlekens makt som visar sin fulla kraft på ett kors; kärlekens makt i lidandet och döden.

På korset, där Jesus lider och dör för att återvinna en förlorad värld, uppenbaras en Gud som har makt – men inte ren och skär makt, utan en Gud som har makt att älska.

Så när de är på väg ner från härlighetens berg uppmanar Jesus Petrus, Jakob och Jo­hannes att inte berätta för någon om vad de hade sett förrän Människosonen upp­stått från de döda. Det är då lärjungarna frågar Jesus vad de skriftlärda menar med att Elia först måste komma. Och Jesus lyfter då fram andra sidor av Elia­be­rä­ttelsen än de som handlar om storslagna kraftgärningar och imponerande mirakler.

Berättelsen om Jesus är en länk i samma berättelsekedja som tra­di­tio­ner­na om Elias återkomst, men på ett annat sätt än vad lär­jungarna föreställer sig. Det rör sig nämligen inte om en åter­komst av Elia i dennes egenskap av en profet som slaktade Baals profeter eller kallade ner förtärande eld över sina mot­stån­­da­re, utan i egen­skap av en profet som blev föraktad, för­kas­tad och fördriven.

Berättelsen om Jesus är en länk i samma berättelsekedja som den folkliga tra­di­tio­nen om Johannes döparens åter­upp­ståndelse, men på ett annat sätt än vad lär­jungar­na först tänker sig. Det rör sig inte om Johannes döparen i egenskap av en pro­fet som bygger boulevarder genom öknen så att Herren med sin armé ska kun­na marschera upp till Jerusalem för att meja ner de otrogna ockupanterna, utan i egenskap av en profet som fick plikta med sitt eget liv för sanningen.

Berättelsen om Jesus är en länk i samma berättelsekedja som Bibelns visioner om Män­niskosonens ankomst som får ta emot makt och ära och herravälde av Gud, men på ett annat sätt än vad lärjungarna först tänker sig. Det rör sig inte om en Män­niskoson som tar emot makt för maktens egen skull och förintar kungen och hans främmande kultur och religion i ett enda hårt och blodigt dråpslag. Det hand­lar istället om Människosonen i egenskap av en som inte har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Och lärjungaskapet – Kristi efterföljelse – handlar också för oss om att bli länkar i den kedjan. Om lärjungarna inte förstår det blir händelsen på förklaringsberget livs­farlig, och något man bör tala tyst om, för den blir bara en i raden av berättelser om ren och skär makt, och inte ett vittnesbörd om kärlekens makt. Evangelisten Mar­kus berättar att Jesus och lärjungarna efter den mäktiga uppenbarelsen på ber­get gick ner till byarna, där livets bistra verklighet gör sig påmind – människors li­dande och hopplöshet. Och där konfronteras lärjungarna med sin egen makt­lös­het. De kan sannerligen inte sätta sig på några höga hästar.

I sig själva är de väldiga apostlarna lika maktlösa inför lidandet som alla andra. Och när de kommer ner från berget, får de av en utomstående, av en som inte till­hörde den snäva lärjungakretsen, lä­ra sig att be den ärliga män­niskans bön: ”Jag tror! Hjälp min otro!” Det är den ärl­iga bönen om vår egen kluvenhet. Innan vi över huvud taget talar om här­lig­he­tens berg behöver vi följa med Jesus ner i dalen bland vimlet och världen för att tjä­na den mänsklighet han har tjänat.

Jesus tillbringade inte största delen av sitt jordeliv på härlighetens berg, utan här nere: i dalen, på slätten, i världens byar och på mänsklighetens gator. Himmelska höj­der i all ära, men Jesus går med oss även i vardagsslitets dalgångar – också de da­gar då vår egen tro inte är mycket större än ett senapskorn.

På härlighetens berg, där Jesus samtalade med Mose och Elia, hade den him­mels­ka rösten proklamerat:

”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” Och plöts­ligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan än Jesus.

Det betydde inte att lärjungarna skulle sluta lyssna till Mose eller Elia. De skulle inte sluta läsa och lyss­na till Lagen och Profeterna, men de skulle lyssna genom Jesus. De skulle läsa Skrif­ten genom Jesus. De skulle omsätta sin tro i handling genom Jesus, han som in­te kom för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

 

Fundera vidare

Vad tycker du kännetecknar ”kärlekens makt” jämfört med ”ren och skär makt”?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: Om helande i trasiga fa­mil­jerelationer; att generationernas ”hjärtan blir vända till var­and­ra”.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: Om skriftlärda som kan ut­läg­ga Skriften på ett sätt som människor kan förstå.
  • För mig själv och mina nära: Att inte glömma Guds