Den 19 december (torsdag i tredje adventsveckan): ”Skillnader och likheter”

Den 19 december (torsdag i tredje adventsveckan): ”Skillnader och likheter”

Den 19 december (torsdag i tredje adventsveckan)
Skillnader och likheter

 

Domarboken 13:2–7, 24–25a
Det fanns en man i So­ra som var av da­ni­tisk släkt och het­te Ma­no­ach. Hans hust­ru var ofrukt­­sam och ha­de inga barn. Her­rens äng­el vi­sa­de sig för hen­ne och sa­de: ”Du är ofruk­t­sam och har inga barn, men du kom­mer att bli ha­van­de och föda en son. Var no­ga med att in­te dric­ka vin el­ler star­ka dryc­ker och att in­te äta någon­ting orent. Du skall bli ha­van­de och föda en son. Ing­en rak­kniv får någon­sin vidröra hans hu­vud. Poj­ken skall va­ra en Guds na­sir re­dan från mo­der­li­vet. Med ho­nom in­leds Is­ra­els be­fri­el­se från fi­lis­te­­er­na.” Kvin­nan gick till sin man och berätta­de: ”Det kom en guds­man till mig, han såg ut som Guds äng­el och fyll­de mig med bävan. Jag fråga­de in­te vari­från han kom, och han ta­la­de in­te om vad han het­te. Han sa­de: Du kom­mer att bli ha­van­de och föda en son. Du får in­te dric­ka vin el­ler star­ka dryc­ker och in­te äta någon­ting orent. Poj­ken skall va­ra en Guds na­sir från mo­der­li­vet ända till sin död.” Kvin­nan födde en son och gav ho­nom nam­net Simson. Poj­ken växte upp, och Her­ren välsig­na­de ho­nom.

Ur Psaltaren 71
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Befria mig, Gud, ur de ondas grepp, rädda mig undan gudlösa våldsmän. Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger ständigt ditt lov. Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, den trofasthet som endast du kan visa. Gud, från min ungdom har du fostrat mig, och ännu förkunnar jag dina under.

Lukasevangeliet 1:15–25
På den ti­den då He­ro­des var kung i Ju­deen fanns det i Avi­as av­del­ning en präst som het­­te Sa­ka­ri­as. Hans hust­ru härstam­ma­de från Aron och het­te Eli­sa­bet. De var båda rätt­färdi­ga inför Gud och lev­de oförvit­ligt ef­ter al­la Her­rens bud och före­skrif­ter. De var barnlösa ef­tersom Eli­sa­bet var ofrukt­sam, och båda var till åren. En gång när tu­ren ha­de kom­mit till hans av­del­ning och han full­gjor­de sin prästtjänst inför Gud var det han som ef­ter den sed­van­li­ga lott­ning­en bland präster­na skul­le gå in i Her­rens tem­pel och tän­da rökel­se­off­ret. Allt fol­ket stod ut­anför och bad me­dan off­ret pågick. Då vi­sa­de sig Her­­rens äng­el för ho­nom, till höger om rökel­se­al­ta­ret. Sa­ka­ri­as blev förskräckt vid den­na syn och fruk­tan föll över ho­nom. Men äng­eln sa­de till ho­nom: ”Var in­te rädd, Sa­ka­ri­as, din bön har bli­vit hörd. Din hust­ru Eli­sa­bet skall föda en son åt dig, och du skall ge ho­­nom nam­net Jo­han­nes. Han skall bli din glädje och fröjd, och många kom­mer att gläd­ja sig över hans födel­se. Ty han skall bli stor inför Her­ren; vin och star­ka dryc­ker skall han ald­rig dric­ka, han skall upp­fyl­las av he­lig an­de re­dan i mo­der­li­vet, och han skall få många i Is­ra­el att vända till­ba­ka till Her­ren, de­ras Gud. Och han skall gå före ho­nom med Eli­as an­de och kraft, för att vända fäder­nas hjärtan till de­ras barn och ge de ohör­sam­­ma ett rättfärdigt sin­ne, så att Her­ren får ett folk som är be­rett.” Sa­ka­ri­as sa­de till äng­eln: ”Hur skall jag få viss­het om det­ta? Jag är ju gam­mal, och min hust­ru är till åren.” Äng­eln sva­ra­de ho­nom: ”Jag är Ga­bri­el som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att ta­la till dig och ge dig det­ta glädje­bud. Men du skall bli stum och in­te kun­na ta­la för­rän den dag då det­ta sker, ef­tersom du in­te trod­de på mi­na ord, som skall gå i upp­­fyl­lel­se när ti­den är in­ne.” Fol­ket stod och vänta­de på Sa­ka­ri­as och und­ra­de varför han dröjde in­ne i temp­let. När han kom ut kun­de han in­te ta­la med dem, och de förstod att han ha­de haft en syn i temp­let. Han måste göra tec­ken åt dem, och han förblev stum. När da­gar­na för hans tjänstgöring var slut be­gav han sig hem. Ef­ter en tid blev hans hust­ru Eli­sa­bet ha­van­de, och i fem måna­der höll hon sig i av­skild­het. Hon sa­de till sig själv: ”Det­ta har Her­ren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och be­fri­at mig från min skam bland människor.”

 

Studium och reflektion

I tisdags och onsdags följde vi berättelsen om Jesu födelse enligt Mat­teus­ev­an­ge­liet. Idag på­börjar vi läsningen av den version av julberättelsen som finns i Lu­kas­­evangeliet. I den versionen får vi även höra om Johannes döparens födelse.

Idag handlar evangelietexten alltså om hur Herrens ängel blev sänd till den gamle präs­ten Sakarias i Jerusalems tempel för att be­båda Johannes födelse – liksom ängeln lite senare i Lukas­ev­an­geliet sänds till ”en ung flicka i staden Nasaret i Ga­­lileen” för att bebåda Jesu födelse.

Ge­nom att lägga upp sin berättelse på det sättet, antyder evangelisten Lukas ett möns­ter och ett budskap som går genom hela Lukasevangeliet (och även sträcker sig in i Lukas andra bok, Apostlagärningarna). I både Lukas och Apostla­gär­ningar­­na använder sig Lukas påfallande ofta av såväl parallell- som kontrast­be­rät­telser:

I dagens evangelietext berättar Lukas om en gammal man (Sakarias), och något ka­pitel senare berättar han en liknande berättelse om en ung flicka (Maria).

När Jesus senare bärs fram av sina föräldrar i templet kallar profeten Symeon Jesus för dels uppenbarelsens ljus för hedningarna (dvs. de icke-judiska folken), dels härligheten för Israel [dvs. det judiska folket].

På ett annat ställe berättar Lukas att Jesus uppmanade ”en upp­satt person” att sälja allt och dela ut åt de fattiga, varpå per­so­nen blev bedrövad, ”för han var mycket rik”. Och senare upp­märk­sam­mar Jesus en utblottad änka som ”gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på”.

Det är som att Lukas med sådana här (mer eller mindre tydliga) paral­leller och/eller kontraster vill få sina läsare att förstå att bud­skapet om Jesus rör alla ­– oav­sett kön, klass eller etnisk till­hörig­het – och att det kräver något slags respons av mottagarna.

Sakarias beskrivs alltså som en gammal man, medan Maria be­skrivs som en ung flicka. Båda får ta emot ett änglabudskap, men de skiljer sig åt i hur de svarar på bud­skapet:

Sakarias frågar hur han kan vara säker på att det ängeln säger är sant (”Hur skall jag få visshet om detta?”). Även Maria ställer en hur-fråga, men den handlar mer om hur Gud ska gå till väga, och hon avslutar med: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.” (Däremot reagerar Sakarias hustru, Elisabet, på ett sätt som liknar Marias reaktion. Elisabet säger: ”Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland män­niskor.”, liksom Maria senare säger: ”Gud, min frälsare … har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.”)

Men även Johannes och Jesus både liknar och skiljer sig åt i Lukasevangeliet. Jo­hannes beskrivs i Lukasevangeliet som en nasir. Ordet betyder ”helgad”, och av­såg personer som för en längre eller kortare tid levde som ett slags munkar eller eremiter helt inriktade på Gud, eller ett särskilt uppdrag från Gud. Reg­ler­na för na­sirer finns i Fjärde Moseboken kapitel 6:

Om någon, man eller kvinna, avlägger ett högtidligt löfte om att avskilja sig som nasir åt Herren, skall han avhålla sig från vin och starka drycker och får in­te smaka ättika gjord på sådana drycker. Han får inte dricka någon dryck av dru­vor och inte heller äta druvor, vare sig färska eller tor­ka­de. Så länge hans nasirtid varar får han inte äta någonting som kommer från vinstocken, inte ens kärnor och skal. Så länge nasirlöftet gäller får ingen rakkniv vidröra hans huvud. Han skall vara helig och låta håret växa fritt tills hans tid som Herrens nasir är fullbordad. Så länge han är Herrens na­sir får han inte kom­ma nära något lik. Inte ens om det är hans far eller mor, bror eller syster som har dött, får han bli oren för deras skull, ty hans huvud bär tecknet på att han är sin Guds nasir. Så länge han är nasir är han helgad åt Herren.

Likt Simson i dagens text från Domarboken var Johannes dö­pa­ren ett slags nasir re­dan från moderlivet. Därmed verkar Jesu och Johannes skilt sig åt ganska or­dent­ligt vad gäller livs­stil. Lik­väl förenades de i det budskap de genom sina vitt skil­da livs­stilar försökte få fram och gestalta, nämligen: Guds fräls­ning.

Men människor verkar ha en enastående förmåga att hitta an­led­­ningar till att anse sig inte behöva lyssna. Och senare i Lu­kas­evangeliet säger Jesus:

Vad skall jag då jämföra detta släktes människor med? Vad lik­­nar de? De lik­nar barn som sitter på torget och ropar till var­andra: ”Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sor­gesånger, men ni ville inte grå­ta.” Johannes dö­pa­ren har kom­mit, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och då säger ni: ”Han är besatt.” Människosonen har kom­mit, och han bå­de äter och dricker, och då säger ni: ”Se vilken fros­sare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.”

Det verkar alltså som att det alltid går att hitta anledningar till att avvisa Guds go­da budskap, evangeliet. Men kanske kan det även alltid finns anledning att fak­tiskt ta det till sig!

 

Fundera vidare

Vad kan det finnas för anledning för dig att ta till dig Guds evangelium idag?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: För föräldrar och barn vars hjärtan är vända bort från varandra.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: Om ande och kraft.
  • För mig själv och mina nära: Att få ro att lita på att min bön har blivit hörd.