Den 21 december (lördag i tredje adventsveckan): ”Att öppna famnen”

Den 21 december (lördag i tredje adventsveckan): ”Att öppna famnen”

Den 21 december (lördag i tredje adventsveckan)
Att öppna famnen

 

Sefanja 3:14–18
Jub­la, dot­ter Si­on, ro­pa ut din glädje, Is­ra­el! Gläd dig, dot­ter Je­ru­sa­lem, fröjda dig av he­la ditt hjärta! Her­ren har upphävt do­men över dig och un­danröjt di­na fi­en­der. Her­ren, Is­ra­els ko­nung, bor hos dig. Du har ingen­ting mer att fruk­ta. Den da­gen skall Je­ru­sa­lem få höra: ”Si­on, var in­te rädd, låt in­te händer­na sjun­ka i miss­mod. Her­ren, din Gud, bor hos dig, hjälten och rädda­ren. Han jub­lar av glädje över dig i sin över­sval­lan­de kär­lek.” Högt skall de fröjda sig över dig, de som sörjer, fjärran från tem­pel­fes­ter­na. Jag be­­fri­ar dig i dag från den skam som du fått bära.

Ur Psaltaren 33
Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud! Her­rens plan står fast för evigt, hans avsikter från släk­te till släk­te. Lyckligt det folk som har Herren till Gud, det folk han valt till sin egen­dom! Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi för­trös­tar på hans heliga namn.

Lukasevangeliet 1:39–45
Några da­gar ef­teråt gav sig Ma­ria i väg och skyn­da­de till en stad i Ju­da bergs­bygd; hon gick till Sa­ka­ri­as hus och sökte upp Eli­sa­bet. När Eli­sa­bet hörde Ma­ri­as häls­ning spar­ka­de bar­net till i hen­ne, och hon fyll­des av he­lig an­de. Hon ro­pa­de med hög röst: ”Väl­sig­nad är du mer än and­ra kvin­nor, och välsig­nat det barn du bär in­om dig. Hur kan det hän­da mig att min her­res mor kom­­mer till mig? När mi­na öron hörde din häls­ning spar­­ka­de bar­­net till i mig av fröjd. Sa­lig hon som trod­de, ty det som Her­ren har låtit säga hen­ne skall gå i upp­fyl­lel­se.”

 

Studium och reflektion

Vi får nog förutsätta att den gamla prästfrun Elisabet var väl för­trogen med sitt folks tro och den heliga Skrift; att hon var ge­nomsyrad av denna tro och dessa berättelser. De var en integ­re­rad del av henne; inte något vid sidan av henne, utan nå­got som hon levde i. Hon levde med detta. Hon levde i detta – i den­na tro, tex­terna, traditionerna, högtiderna… Och det är med des­sa som hon kan tolka Ma­rias besök som ett besök av ”sin her­res mor”.

Men dessa berättelser, denna tro, dessa texter och traditioner hade ju kunnat leda hen­ne i en helt annan riktning än att prisa Maria salig. De hade kunnat leda henne åt ett helt annat håll. De hade ju lika gärna ha kunnat leda henne till att förbanna den ogif­ta gravida tonårsflickan Maria som en som drog skam och van­ära både över familjen och över Guds folk – som någon som borde stenas eller åtminstone för­­skjutas från släkten och för all­tid avskiljas från Herrens församling. För ett så­dant synsätt hade ju också kunnat ansetts ha varit i enlighet med denna tra­di­tion, den­­na tro och texterna i den heliga Skrift som Elisabet kän­de så väl och levde i.

Men Elisabet valde att se något annat, nämligen sin herres mor, och den genom vil­­ken Guds löften var på väg att uppfyllas – en aning om att Gud var å färde att gö­­ra något nytt: ”Salig är du, Maria, min herres mor.”

Alltså: Å ena sidan hade Elisabet inte kunnat komma fram till den­na saligprisning om hon inte hade haft en referenspunkt, om hon inte hade levt med och i sitt folks he­liga texter, och bejakat den förväntan som fanns där. Hade hon inte haft denna re­­fe­rens­­punkt, hade antagligen hela undret gått henne förbi. Hade hon ald­rig hört ta­las om några Guds löften hade hon knappast kun­nat uppfatta att dessa löften nu var på väg att uppfyllas och be­san­nas. Alltsammans hade då liksom bara hängt i luf­ten, utan me­ning och utan sammanhang och utan möjlighet att tolka och förstå.

Å andra sidan hade just detta att hon levde med den heliga Skrift, eller rentav lev­de i Skriften, kunnat leda till att Elisabet hade dömt ut Maria fullständigt. Det fanns både i texterna och i tra­ditionen sådant som stödde en sådan hållning. Men Eli­sabet gör inte det, hon gör ju precis tvärtom. Istället för att skälla ut Maria och ta avstånd från henne, öppnar hon sin famn och sitt hem för Maria.

Och kanske en av anledningarna till att Elisabet kan ta emot Maria med öppna ar­mar är att hon själv har erfarenhet av att ha varit utsatt för andras menande blickar; känslan av att andra har tisslat och tasslat bakom hennes rygg; att själv ha va­rit utanför, den annorlunda, den som inte riktigt passar in och som därför blir ett hot för andras trygghet. Hon hade levt hela livet barnlös – ända tills hon nu på sin ålders höst hade blivit gra­vid. Hon hade sagt till sig själv när hon till sist ändå ha­de bli­vit med barn att Herren därmed hade befriat henne från hen­nes skam bland män­niskor.

Vi kan tycka vad vi vill om det, men i Elisabets tid och kultur, var det en skam för en kvinna att vara barnlös. Människor har i alla tider haft alla möjliga och omöj­li­ga idéer om vad som ska an­ses vara skamligt, och på den här tiden och i det sam­hället an­sågs det som en skam för en kvinna som inte kunde få barn.

Och antagligen – även om hon själv säger att hon nu har bli­vit befriad från skam­men – var det nog en och annan i byn som hade synpunkter på att hon, gamla kvin­na, skulle bli barn. All­tid finns det något som inte passar. Alltid finns det nå­got som andra kan störa sig på. Och denna erfarenhet och med­ve­ten­het om att själv vara ”den andra”, eller själv vara den som möts med menande blickar eller som det kanske anses vara synd om; den som inte är som en borde vara; den som står utanför… Kan­ske är det denna erfarenhet och medvetenhet som gör att Eli­sa­bet tar emot den gravida tonårsflickan med öppna armar. Kan­ske är det denna er­faren­het som är Elisabets egen, som gör att hon vågar tolka fostrets spark i sin ma­ge som ett glädjeskutt över flickan som kommit för att gästa henne.

De delar upplevelsen av utanförskap – Elisabet och Maria – de har båda er­fa­ren­he­ter av att inte passa in. Kanske är det därför Elisabet kan integrera även denna gra­vida tonårstjej i sin le­van­de tro; integrera henne i sin läsning av de heliga tex­ter­na om Guds löften – en Gud som är nådig och barmhärtig och god mot allt ska­pat; som har visat sig vara nådefull och barmhärtig mot hen­ne själv, och då an­tag­li­gen även mot andra. Kanske är det där­för hon vågar säga ”Ja!” till den som det annars hade varit så lätt att automatiskt och slentrianmässigt förkasta och dö­ma ut. Kanske är det därför som Elisabet öppnar sin famn för Maria: för att Marias utan­förskap slog an till Elisabets egna er­fa­ren­heter av att vara missförstådd och ställd åt sidan – och inte för att hon skulle vara bättre än Maria, eller ha det bättre än Maria, eller för att hon skulle stå högre än Maria.

Och kanske kan den gamla prästfruns inställning och bejakande för­hållningssätt va­ra vägen också för oss idag för hur den ge­men­samma berättelse som vi har ärvt – den heliga Skrift och den tro som bygger på den – hur den kan fungera män­nisko­­be­ja­kande och upplyftande också i vår egen tid; hur den kan ställas i be­ja­kan­dets tjänst; hur den kan brukas på ett sådant sätt att män­niskor också i vår tid kan lyftas och prisas saliga, istället för att tryckas ner. Elisabet vågade göra just så när hon ställdes inför den gravida tonårstjejen.

Hon vågade göra så, liksom många andra under historiens lopp har vågat göra som, liksom vi på något sätt, är utomstående har vågat göra: Att våga säga ”Ja!” till en Gud som är god mot alla och barmhärtig mot allt skapat – en Gud, som ge­nom Kristus den Utomstående, säger sitt ”Ja!” till oss.

 

Fundera vidare

Vem vill du välsigna idag?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: Om befrielse och upprättelse för alla som tvingas bära på skam.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: Att den ska fyllas av helig ande.
  • För mig själv och mina nära: Om glädje.