Den 23 december (måndag i fjärde adventsveckan): ”Fortsättning följer”

Den 23 december (måndag i fjärde adventsveckan): ”Fortsättning följer”

Den 23 december (måndag i fjärde adventsveckan)
Fortsättning följer

 

Malaki 3:1–4; 4:5–6
Se, jag sänder min budbära­re, han skall ba­na väg för mig. Plöts­ligt skall han kom­ma till sitt tem­pel, den härs­ka­re som ni ber om, den förbun­dets budbära­re som ni begär. Se, han kom­mer, säger Her­ren Se­ba­ot. Men vem kan uthärda da­gen då han kom­mer? Vem kan bestå när han vi­sar sig? Han är som smälta­rens eld, som tvättar­nas lut, han sätter sig ner likt den som smälter och re­nar sil­ver. Han skall re­na le­vi­ter­na och lutt­ra dem som guld och sil­ver, så att de kan bära fram of­fergåvor åt Her­ren på det rätta sättet. Då skall Ju­das och Je­ru­sa­lems of­fergåvor be­ha­ga Her­ren som i for­na da­gar, i gång­en tid. Se, jag sänder pro­fe­ten Elia till er in­nan Her­rens sto­ra och fruk­tansvärda dag kom­mer. Han skall vända fäder­nas hjärtan till bar­nen och bar­nens hjärtan till fäder­na, så att jag in­te vi­­ger lan­det åt förin­tel­se då jag kom­mer.

Ur Psaltaren 25
Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herren är pålitlig och god, därför vi­sar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt.

Lukasevangeliet 1:57–66
För Eli­sa­bet var ti­den in­ne att föda, och hon födde en son. Hen­nes gran­nar och släkting­ar fick höra vil­ken stor barmhärtig­het Her­ren ha­de vi­sat hen­ne, och de glad­de sig med hen­­ne. På åtton­de da­gen kom de för att omskära poj­ken, och de vil­le kal­la ho­nom Sa­­ka­ri­as ef­ter hans far. Men då sa­de hans mor: ”Nej, han skall he­ta Jo­han­nes.” De sa­de till hen­ne: ”Det finns ing­en i din släkt som bär det nam­net.” Och de gjor­de tec­ken åt fa­­dern att låta dem ve­ta vad bar­net skul­le kal­las. Han bad om en skriv­tav­la och skrev: ”Jo­han­nes är hans namn”, och al­la förvåna­de sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han ta­la­de och pri­sa­de Gud. Al­la de kring­bo­en­de greps av fruk­tan, och öve­r­allt i Ju­de­ens bergs­bygd ta­la­de man om det­ta som ha­de hänt. Och al­la som hörde det la­de det på min­net och fråga­de sig: Vad skall det in­te bli av det­ta barn? Ty Her­rens hand var med ho­nom.

 

Studium och reflektion

När jag var liten och hörde när någon läste ett avsnitt ur bibeln, var det för mig säl­lan någon tvekan att det var just ur bibeln det lästes. Även om jag sällan förstod tex­tens innebörd, förstod jag nästan alltid ändå genast att texten var hämtad från bi­beln. Förutom att texten var fullproppad med ”varde” och ”voro” och ”I skolen”, var meningarna långa och snirkliga och märkliga ordkombinationer som jag aldrig hör­de när någon läste från någon annan bok än just bibeln. Det spelade inte så stor roll vilket sammanhang från bibeln det lästa textavsnittet var hämtat – det gick än­då alltid att höra att det var just bibeln som lästes.

Förklaringen hette: 1917 års bibelöversättning! De av oss som är uppväxta med den bibel­översättningen kan ganska på en gång känna igen något som vi kanske skul­le kunna kalla ”bibelsvenska”.

Den här ganska udda varianten av svenska berodde såväl på de direktiv som fanns för det som kom att bli 1917 års översättning som på rådande stilideal hos den som ledde kommittén i översättningsarbetets slutskede. Det som eftersträvades var ett enhetligt språk, som dessutom skulle vara högtidligt – vilket väl närmast blev detsamma som ålderdomligt och en aning omständligt (och ibland rentav egen­domligt).

För arbetet med den senaste officiella bibelöversättningen (Bibel 2000) var, där­emot, ett av direktiven att översättningen i möjligaste mån ska återspegla varje en­skild bibelförfattares språkbruk. Därför är stilen något mer varierad i Bibel 2000 än i 1917 års översättningen.

Grundtextens språkbruk i en poetisk text som Höga Visan skiljer sig nämligen ganska markant från de korthuggna sentenserna i Ordspråksboken; en berättande text i Första Samuelsboken skiljer från en lagtext i Andra Moseboken, osv. Och dessa skillnader mellan olika språkbruk som finns i de hebreiska, arameiska och gre­kiska originaltexterna har översättarna försökt ta hänsyn till i Bibel 2000.

Men faktum är att det även i bibelns grundtext finns det en del avsnitt där det ver­kar som att redan originalförfattaren har försökt att använda ett högtidligt och ål­derdomligt ”bibelspråk”. Så är fallet med Lukasevangeliet.

Precis som resten av Nya testamentet är Lukasevangeliet skrivet på grekiska, som vid den tiden var det internationella språket. Det betyder att när Nya testamentets för­fattare citerar från Gamla testamentet (som ursprungligen skrevs på hebreiska och arameiska) använder de någon av de grekiska översättningarna som fanns av Gam­la testamentet. Den mest spridda grekiska översättningen kallades Sep­tua­gin­ta, och när Nya testamentet tillkom hade Septuaginta redan några hundra år på nacken.

Det säger sig själv att den grekiska som Septuaginta är skriven på skiljer sig från den grekiska som talades till vardags på gator och torg i det romerska riket på Nya tes­tamentets tid. Inte så att Septuagintas grekiska var omöjlig att förstå för en läsare på Nya testamentets tid, men den uppfattades säkerligen ändå som lite ål­der­domlig.

När Lukas skriver sitt evangelium om Jesus gör han det i långa stycken på en gre­kiska som i mångt och mycket påminner om grekiskan i Septuaginta. Det går att ana att Lukas har ett medvetet syfte med att göra just så. Det är som att han med detta vill säga att det som nu händer i hans och hans adressats Theofilos egen tid –”de stora händelser som ägt rum ibland oss” (Luk 1:1) – är en direkt fort­sätt­ning på bibeln. Guds handlande genom Abraham, Mose, David, profeterna och de and­ra som det berättas om de heliga skrifterna fortsätter nu mitt ibland dem. Be­rät­telsen om Johannes döparen, Jesus, Andens utgjutande och församlingen, är en di­rekt fortsättning på Israels heliga historia om Guds handlande som finns ned­teck­nad i bibeln.

I den hebreiska bibeln står böckerna i en annan ordning än vad de kom att göra i de kristnas Gamla testamente. Den hebreiska bibeln avslutas med Krö­ni­ke­böckerna. Om vi skulle läsa den hebreiska bibeln från början till slut skulle (precis som i de kristnas Gamla testamente) den första martyren som omnämns vara Abel. Men den sista martyren som omnämns i den hebreiska bibeln är en profet som het­te Sakarja (2 Krön 24:18–22). Längre fram i Lukasevangeliet talar Jesus om ”al­la profeters blod som har utgjutits från världens skapelse, alltifrån Abels blod än­da till Sakarjas blod” (Luk 11:50–51).

Kanske är det också därför som Lukas även berättar för Theofilos att Sakarias och Eli­sabets nyfödde son inte skulle hette Sakarias (vilket är den grekiska formen av det hebreiska namnet Sakarja). Lukas vill visa Theofilos att den heliga berättelsen inte är avslutad! Berättelsen fortsätter rakt in i Lukas läsares egen samtid!

Må vara att Sakarja var den sista av martyrer det berättas om i de heliga skrifterna, men raden av profeter och vittnen fortsätter in i Lukas läsares egen tid. Så, efter Sa­karja finns nu ytterligare ett Guds vittne, som ska gå före Herren ”med Elias an­de och kraft”; en ytterligare Guds profet som vill få människor att vända sig till Gud; en ytterligare Guds budbärare som ska uppmärksamma folket på att Gud är å färde. Det är som att Lukas vill säga: ”Också nu är Guds tid. Ja, faktiskt ännu mer än någonsin förr!”

Kanske är det också av den anledningen som Lukas avslutar hela sitt dubbelverk gans­ka abrupt. Om vi skulle läsa hela Lukasevangeliet och Apostlagärningarna i en följd från början till slut, skulle vi, när vi har läst klart, känna att det fattas nå­got: en ordentlig avslutning!

Det är förstås möjligt att Lukas verkligen hade för avsikt att skriva en avslutning, men att han av någon anledning aldrig fick möjlighet att göra det (eller att han fak­tiskt skrev en avslutning som gått förlorad). Men det är minst lika möjligt att Lu­kas medvetet slutar sitt dubbelverk abrupt; som ett sätt att säga till Theofilos och alla andra läsare: ”Guds verk pågår ännu. Den heliga berättelsen fortgår, och bå­de du Theofilos och ni andra som läser detta, liksom jag själv, är själva del av den berättelsen!”

 

Fundera vidare

Kan du se dig själv som en del av Guds heliga berättelse?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: För alla barn.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: För uppdraget att vara bud­bä­ra­re som ska bana väg för Herren.
  • För mig själv och mina nära: Om Guds barmhärtighet.