Den 24 december (julafton): ”Fredens väg”

Den 24 december (julafton): ”Fredens väg”

Den 24 december (julafton)
Fredens väg

 

Andra Samuelsboken 7:1–5, 8b –12, 14a, 16
Kung Da­vid ha­de nu inrättat sig i sitt hus, och Her­ren ha­de låtit ho­nom få ro för al­la fi­en­­der runt om­kring. Då sa­de han till pro­fe­ten Na­tan: ”Här bor jag i ett hus av ce­der­trä, me­dan Guds ark bor i ett tält.” Na­tan sva­ra­de: ”Gör det du tänker, Her­ren är med dig.” Sam­ma natt kom Her­rens ord till Na­tan: ”Gå till min tjäna­re Da­vid och säg ho­nom: Så säger Her­ren: Skul­le du byg­ga mig ett hus att bo i? Jag hämta­de dig från be­tes­mar­ken och fåren, för att du skul­le bli furs­te över mitt folk, över Is­ra­el. Jag har va­rit med dig vart du än gått och kros­sat al­la fi­en­der i din väg. Jag skall göra dig li­ka rykt­bar som de störs­ta på jor­den, och åt mitt folk Is­ra­el skall jag ge ett land där jag gör dem rot­fas­ta och där de skall få stan­na. De skall in­te me­ra oro­as och in­te läng­re förtryc­kas av on­da män­niskor som ti­di­ga­re, som på den tid då jag in­sat­te do­ma­re över mitt folk Is­ra­el. Ja, du skall få le­va i fred för al­la di­na fi­en­der. Nu kungör Her­ren att han skall byg­ga dig ett hus, ett kung­a­hus. Och då di­na da­gar är till ända och du vi­lar hos di­na fäder skall jag låta en ätt­ling till dig, en som du själv har av­lat, ef­ter­träda dig, och jag skall tryg­ga hans kunga­välde. Jag skall va­ra hans fa­der och han skall va­ra min son. Ditt hus och ditt kunga­väl­de skall bestå inför mig i all fram­tid, och din tron skall ald­rig vack­la.”

Ur Psaltaren 89
Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga, för alla tider göra din trofasthet känd. Jag säger: Din nåd är befäst för evigt, i himlen består din trofasthet. ”Jag slöt ett förbund med min ut­valde, min tjänare David gav jag min ed: Din ätt skall bestå för evigt, för alla tider be­fäster jag din tron. Han skall säga: Du är min fader, min Gud och min räddande klippa. För evigt skall jag visa honom nåd, mitt förbund med honom skall stå fast.”

Lukasevangeliet 1:67–79
Jo­hannes far Sa­ka­ri­as fyll­des av he­lig an­de och ta­la­de pro­fe­tis­ka ord: ”Välsig­nad är Her­ren, Is­ra­els Gud, som besöker sitt folk och ger det fri­het. Han re­ser för oss fräls­ning­ens horn i sin tjäna­re Da­vids släkt, så som han för länge se­dan lo­vat ge­nom si­na he­li­ga pro­­fe­ter, fräls­ning från våra fi­en­der och al­la som ha­tar oss. Han vi­sar barmhärtig­het mot våra fäder och står fast vid sitt he­li­ga förbund, den ed han svor vår fa­der Ab­ra­ham: att ryc­ka oss ur våra fi­en­ders hand och låta oss tjäna ho­nom ut­an fruk­tan, re­na och rätt­färdi­ga inför ho­nom i al­la våra da­gar. Och du, mitt barn, skall kal­las den Högs­tes pro­­fet, ty du skall gå före Her­ren och ba­na väg för ho­nom. Så skall hans folk få ve­ta att fräls­­ning­en är här med förlåtel­se för de­ras syn­der ge­nom vår Guds barmhärtig­het och mild­­het. Han skall kom­ma ner till oss från höjden, en sol­uppgång för dem som är i mörk­­ret och i dödens skug­ga, och sty­ra våra fötter in på fre­dens väg.”

 

Studium och reflektion

Julafton avslutar adventstiden; helgmålsringningen på julaftons kväll markerar över­gången från advent till Kristi födelses högtid, jul. Adventstidens sista ev­an­ge­lie­läsning utgörs av Sakarias lovsång Benedictus (”Välsignad”). Denna lovsång har även fått sin givna plats i tidegärden (ett slags dagliga bönestunder med bland an­nat psaltarpsalmer och andra texter för olika tider av dygnet). I tidegärden beds Sa­karias lovsång varje morgon under hela året.

Bilden av Herrens ankomst som en soluppgång har bibliska rötter. I Malakis bok sä­ger Gud:

För er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom. (Mal 4:2)

Och i Jesajas bok står det:

Man säger till er: ”Fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar!” – Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda om budskap och undervisning för de levandes skull? – Så talar de för vilka ingen gryning finns. Plågade och hungrande skall de ströva omkring i landet, och i sin hunger skall de gripas av raseri och förbanna sin kung och sina gudar. De må vända sig upp mot höjden eller se ut över jorden, överallt råder nöd och mör­ker, en ångestens natt, töcken utan någon ljusning. Men natten skall vika där ångest nu råder. … Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.” (Jes 8:19–9:3)

Sakarias ord om soluppgången var för övrigt troligen en av anledningarna till att kyr­kan kom att förlägga firandet av Kristi födelse den 25 december dvs. i an­slutning till mid­vin­ter­sol­stån­det.

Sakarias lovsång är fylld med glädje och förväntan. Men trots den glädfyllda to­nen i Sakarias lovsång (som även hörs i de övriga lovsångerna i början av Lu­kas­ev­­angeliet, dvs. Marias lovsång Magnificat, änglarnas lovsång Gloria och Sy­me­ons lovsång Nunc dimittis), kommer Lukas snart att lyfta fram att det dess­värre även finns helt andra slags toner i världen.

”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk”, sjöng Sakarias. Men någ­ra kapitel senare i Lukasevangeliet gråter Jesus över Jerusalem, som ”inte för­stod att tiden var inne för Guds besök” (Luk 19:44).

Sa­karias sade att Herren ”skall styra våra fötter in på fredens väg”, men Jesus måste klaga över Jerusalem: ”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred, men nu är det fördolt för dig.” (Luk 19:42)

Och Jesus konstaterar även: ”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hö­nan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” (Luk 13:34)

”Ni ville inte…”

Men evangelisten Lukas ger ändå Sakarias rätt i att det trots allt finns en väg till fred – för den som vill. Faktum är att ”väg” är en av Lukas favorit-metaforer! Lu­kas strukturerar rentav större delen av sitt evangelium utifrån väg-metaforen. Lu­­kas har lagt upp sin berättelse på så sätt att lärjungarna att i större delen av Lu­kasevangeliet följer Jesus på en väg, där målet är Jerusalem (som betyder ”Fre­dens stad”).

Och vägen fortsätter i Lukasevangeliet även efter Jesu korsfästelse, död, be­gravning och uppståndelse, då den uppståndne Jesus kommer i kapp två vand­ran­de lärjungar. De båda vandrarna säger sedan till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?” Och i Apost­la­gär­ningar­na använder Lukas ordet ”Vägen” som beteckning för kyrkans ge­men­sam­ma tro (Apg 9:2).

Så visar Lukas att det – trots hinder och motstånd – finns en väg till fred, och till­sammans får vi uppmuntra och hjälpa varandra att vilja gå den.

 

Fundera vidare

Finns det områden i ditt liv som just nu ligger ”i mörkret och i dödens skugga”? Vad för slags ”soluppgång” skulle kunna förändra den situationen?

 

Be med bibeltexten

  • För samhället och världen: Att alla ska få leva i fred och utan att förtryckas.
  • För församlingen och kyrkan i hela världen: I uppdraget att låta alla få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
  • För mig själv och mina nära: Om frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.