Den 25 mars (måndag i tredje fasteveckan) ”Dåliga rim”

Den 25 mars (måndag i tredje fasteveckan) ”Dåliga rim”

Den 25 mars (måndag i tredje fasteveckan)
Dåliga rim

 

Dagens bibeltext

Andra Korinthierbrevet 6:11–7:16

 

Studium och reflektion

I dagens bibeltext spinner Paulus vidare på temat ”i hjärtat”. Tidigare i brevet skrev han ju att församlingens medlemmar är ett ”brev från Kristus” som har blivit utskrivet av Paulus, ”inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan.”  Och han skrev också att ”Gud har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus”.

Nu, i Andra Korinthierbrevet 6:11, 13, skriver Paulus:

Mitt hjärta står öppet för er… öppna era hjärtan, ni också.

Och i 7:2 fortsätter han:

Ge rum åt mig i era hjärtan.

Men i det avsnitt som finns mellan 6:13 och 7:2 om öppna, rymliga hjärtan, är tonen ganska sträng. Dessutom skiljer sig det avsnittets ordval och språkbruk delvis från brevet för övrigt. Några bibelforskare har därför föreslagit teorin att 6:14–7:1 egentligen hör till ett annat Paulusbrev än Andra Korinthierbrevet, men att det någon gång under historiens lopp kom att infogas här.

Kanske är avsnittet rentav (en del av) det skarpa brev som Paulus nämner och hänvisar till vid ett flertal tillfällen i Andra Korinthierbrevet – det skarpa brev som hade gjort församlingsmedlemmarna bedrövade, men också fått dem att ta itu med problemen på ett konstruktivt sätt. Det brevet brukar kallas Tårebrevet.

Samtidigt är det så att Paulus genom hela Andra Korinthierbrevet blandar uppmuntran med uppmaning; tröst med förmaning; glädjen över det kristna hoppet med en tydlighet över vad som står på spel. Andra forskare hävdar därför att också detta avsnitt har varit en del av Andra Korinthierbrevet från första början.

Paulus har tidigare i Andra Korinthierbrevet nämnt ”dem som skryter med det som ligger på ytan och inte med det som finns i hjärtat”. Dessa hade anammat en framgångsteologi som förnekade smärtan och lidandet. I dagens bibeltext går Paulus så långt att han jämför den sortens ”kristendom” med avguderi. Han ställer bl.a. den retoriska frågan:

Hur rimmar Kristus med Beliar?

Det sistnämnda är ett annat namn på djävulen. Ordet betyder egentligen ”oduglighet” eller ”intighet”.

Det fanns i den tidiga kristna rörelsen grupper som (delvis genom inflytande från diverse mystiska, esoteriska såväl hedniska [dvs. icke-judiska] som judiska läror) förnekade lidandets realitet – både att Jesus verkligen skulle ha lidit och dött på riktigt och att sanna kristna kunde lida.

Dessa grupper kunde även förkunna ett slags ”laglöshet”: Eftersom de var frälsta ansåg de sig inte behöva ta hänsyn vare sig till kroppens begränsningar eller till några moraliska bud. De ansåg sig liksom redan ha uppstått och stigit upp till himlen.

Dessa läror kom att få fäste på många håll inom den kristna kyrkan och fick därför bemötas och bekämpas om och om igen. Kampen mot dylika läror möter vi på flera ställen i Nya testamentets texter, men även senare – som t.ex. hos Antiochiaförsamlingens föreståndare Ignatios. Han skriver i ett brev ca 100 e.Kr.:

Kristus har lidit för oss för att vi skall bli räddade. Han har verkligen lidit liksom han verkligen har uppstått. Det är inte som några otrogna säger att hans lidande bara är en skenbild. De är själva skenbilder, och som de tänker, så kommer de att få det, utan kropp och lika demonerna. … Jag vill varna er för dessa vilddjur i mänsklig gestalt.

Att vara kristen är för Paulus inte detsamma som att förneka lidandet – vilket framgångsapostlarna verkade göra – eller att inte ens låtsas om att lidandet finns. Samtidigt kan Paulus uttrycka ”glädje i överflöd, mitt i alla mina lidanden”.

Genom sin medarbetare Titus har Paulus fått en rapport om läget i församlingen. Av det Titus har berättat för honom förstår Paulus att även församlingen nu har fått uppleva överflödande glädje trots lidande: Den svåra och tunga process som församlingen gått igenom – och som innebar en hel del sorg under vägen – hade gett både församlingen och Paulus mod och glädje.

 

Fundera vidare

Blir var och en salig på sin tro?

 

Be med bibeltexten

För församlingen och kyrkan i hela världen: Om beskydd från ”strider utifrån och inre fruktan”.

För samhället och världen: För alla som förtvivlar.

För mig själv och mina nära: Att få vara någon som andra ”helt kan lita på”.