Sju resor värre – en predikan om besättelse

Sju resor värre – en predikan om besättelse

Predikan av Stefan Albinsson i Norrmalmskyrkan den 11 mars 2012
Tredje söndagen i fastan: Kampen mot ondskan

 

Första Samuelsboken 17:40–50
David tog sin käpp, val­de ut fem släta ste­nar i bäcken och stop­pa­de dem i sin her­deväska, sin ränsel.

Med slung­an i han­den gick han emot fi­listén. Fi­listén kom allt närma­re med sköldbära­ren framför sig. När fi­listén fick syn på Da­vid fnös han förakt­fullt åt ho­nom – det var ju ba­ra en ung poj­ke, ljus­hyllt och vac­ker. ”Tror du jag är en hund, ef­tersom du kom­mer emot mig med käppar?” fråga­de han. Så ned­kal­la­de fi­listén si­na gu­dars förban­nel­se över Da­vid. ”Kom hit”, ro­pa­de han, ”så skall jag ge din kropp åt him­lens fåglar och mar­kens djur.” Da­vid sva­ra­de: ”Du kom­mer emot mig med svärd och spjut och sa­bel. Jag går emot dig i Her­ren Se­ba­ots namn, hans som är Is­ra­els härars Gud och som du har smädat. I dag skall Her­ren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till mar­ken och hug­ga hu­vu­det av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de fi­lis­te­is­ka sol­da­ter­nas lik åt him­lens fåglar och mar­kens vil­da djur. Så skall he­la värl­den förstå att Is­ra­el har en Gud, och al­la här skall in­se att det in­te är med svärd och spjut som Her­ren ger se­ger. Han råder över kri­get, och han har gett er i vårt våld.”

När nu fi­listén fort­sat­te framåt och kom allt närma­re, sprang Da­vid med snab­ba steg fram mot hären för att möta ho­nom. Han stack han­den i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slung­an och träffa­de fi­listén så att ste­nen träng­de in i pan­nan och han föll fram­stu­pa på mar­ken. Så be­seg­ra­de Da­vid fi­listén med slunga och sten. Han dräpte fi­listén ut­an svärd.

 

Efesierbrevet 5:1–9
Ta Gud till föredöme, som hans äls­ka­de barn. Lev i kärlek, så som Kristus har äls­kat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en of­fergåva, ett välluk­tan­de of­fer åt Gud. Otukt och an­nan oren­het el­ler självisk­het får det in­te ens va­ra tal om bland er, det an­står in­te de he­li­ga. In­te hel­ler oanständigt och tanklöst el­ler lätt­sin­nigt tal – sådant pas­sar sig in­te – ut­an ba­ra tacksägel­se till Gud. Ni vet ju myc­ket väl att ing­en kan få del i Kristi och Guds ri­ke om han är otuk­tig el­ler oren el­ler självisk, alltså av­gu­da­dyr­ka­re. Låt ing­en lu­ra er med tom­ma ord, det är sådant som drar Guds vre­de över olyd­na­dens människor. Ha därför ingen­ting med dem att göra.

En gång var ni mörker, men i Her­ren har ni nu bli­vit ljus. Lev som lju­sets barn – lju­set bär frukt öve­rallt där det finns god­het, rättfärdig­het och san­ning.

 

Lukasevangeliet 11:14–26
En gång drev Jesus ut en de­mon som var stum. När de­mo­nen for ut börja­de den stum­me ta­la, och fol­ket häpna­de. Men några sa­de: ”Det är med de­mo­ner­nas furs­te Be­el­se­bul som han dri­ver ut de­mo­ner­na.” And­ra vil­le sätta ho­nom på prov och krävde att få se ett tec­ken från him­len. Men han viss­te vad de ha­de i tan­kar­na och sa­de: ”Var­je ri­ke som råkar i strid med sig självt blir öde­lagt, och hus fal­ler över hus. Och om nu Sa­tan råkar i strid med sig själv, hur skall hans ri­ke då kun­na bestå? Ni säger ju att det är med Be­el­se­bul som jag dri­ver ut de­mo­ner­na. Men om jag dri­ver ut de­mo­ner­na med Be­el­se­bul, med vems hjälp dri­ver då era anhäng­a­re ut dem? De kom­mer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds fing­er jag dri­ver ut de­mo­ner­na, då har Guds ri­ke nått er. När en stark man vak­tar sin gård med va­pen i hand får hans ägo­de­lar va­ra i fred. Men kom­mer det en som är ännu star­ka­re och över­man­nar ho­nom tar den man­nen ifrån ho­nom al­la de va­pen han li­ta­de på och förde­lar by­tet. Den som in­te är med mig är mot mig, och den som in­te sam­lar med mig, han sking­rar.

När den ore­na an­den lämnar en människa vand­rar den ge­nom vat­tenlösa trak­ter och le­tar ef­ter en plats att vi­la på. Hit­tar den ing­en säger den: Jag vänder till­ba­ka till mitt hus som jag lämna­de. När den så kom­mer och fin­ner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju an­dar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slu­tet värre än början.”

 

Det är fastetid – förberedelsetiden inför festernas fest påsken. Texter och teman för de tre första söndagarna under fastetiden hänger samman med att i fornkyrkan var fastetiden även en särskild förberedelsetid för dem som gick i dopskola för att döpas på påsknatten. Under veckorna före påsk intensifierades undervisningen, och dopkandidaterna fick genomgå olika slags prövningsriter och exorcismer. Spåren av dessa traditioner lever kvar i vårt kyrkoår i temarubrikerna ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”.

Redan dessa rubriker kan kännas hårdsmälta. Och inte blir det bättre av de bibeltexter vi har tagit del av idag. De innehåller strid, onda andar, jättar och andra inslag som kan kännas ganska långt ifrån hur vi kanske vill beskriva oss själva och vår kristna tro. Var har dessa texter att göra med oss och de liv de flesta av oss lever till vardags?

Stridsmotiven i de olika texter som hör dagens tema till är väl i och för sig många av oss förtrogna med från sånger och predikningar, men får i dagens världspolitiska klimat en fadd bismak emedan religionernas uttolkare inte alltid enbart manar till inre eller själslig kamp, utan också till fysiskt våld och krig mot verkliga människor av kött och blod. Vi bör med rätta vara på vår vakt när de som utger sig för att vara David uppträder så förväxlande likt Goljat.

Och vad ska man säga om dagens evangelieläsning om onda andar, exorcismer och mörkrets furste Beelsebul? Det är ganska långt ifrån den världsuppfattning som de flesta av oss inrättar våra liv efter. Vi kanske kan medge att vi kan behöva hjälp och inspiration i kampen mot ondskan – mot ondskans krafter i vår egen tid; i vårt eget samhälle; i våra egna liv. Men nog kan man på goda grunder fråga sig: ”Hittar vi verkligen den hjälpen här – i dessa texter?”

För att ta dagens evangelieläsning med sitt till synes helt hopplösa slut – finns det över huvud taget något att lära av Jesu berättelse om den människan för vilken slutet blev sju resor värre? Det kan kännas som om Jesus målar upp en totalt hopplös situation, och sedan lämnar oss i sticket.

Det märkliga är bara att när Jesus hade berättat den här berättelsen med det tragiska slutet står det i Lukasevangeliet att en kvinna i folkmängden utropar att Jesu mor måste vara den saligaste kvinna som finns. Saligprisningen skulle kunna parafraseras ungefär så här: ”Tänk den som får vara förälder till någon som gör så fantastiska under och säger så underbara saker som Jesus!” (Lukasevangeliet 11:27) Den jublande kvinnan måste alltså ha känt sig styrkt och uppmuntrad av Jesu ord.

Men vad kan det finnas för uppmuntrande med en berättelse som säger att ”slutet blir värre än början”? Vad finns det för förnyande kraft i kampen mot ondskan i ett sådant uttalande? Det låter ju knappast som att Jesus skulle ha varit någon särdeles lysande livscoach, utan snarare att han försökte få människor att känna sig så resignerade som möjligt. Det låter som om han vill få dem att tro att det inte ens är någon idé att ens försöka: ”När den orena anden finner sitt gamla hem städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

Men när Lukas återger den här berättelsen av Jesus gör han det inte i ett vakuum, utan i ett sammanhang. I avsnittet som föregår dagens evangelietext har Lukas berättat att Jesus undervisade sina lärjungar om bönen. Avsnittet om bönen avslutas med en retorisk fråga: ”Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” (Lukasevangeliet 11:13)

Det underförstådda svaret på frågan är naturligtvis: ”Jo, den gode fadern i himlen ska naturligtvis ge helig ande åt dem som ber honom!”

Det är mot bakgrund av detta löfte som diskussionen om demonutdrivningen och Jesu liknelse kan förstås, växa och få en mening. Kanske kan vi då rentav skönja ett mönster som återfinns även på andra håll i Bibeln.

Redan på Bibelns första blad kan detta mönster anas. Det står om jorden i skapelseberättelsens inledning att den var ”öde och tom”. Tohu va-vohu heter det i det hebreiska originalet (Första Moseboken 1:2), vilket också är just vad många trötta föräldrar i Israel utbrister än i denna dag när de öppnar dörren till barnkammaren och uppgivet blickar ut över alla kläder, kritor och legoklossar som ligger utslängda på golvet; ser det överbelamrade skrivbordet och den obäddade sängen. Huller om buller. Kaos och oordning. Tohu va-vohu!

När det i skapelseberättelsen just har konstaterats att tillståndet på jorden var tohu va-vohu fortsätter det med att Gud börjar ordna och sätta gränser för kaoset som annars skulle omöjliggöra existensen av något liv. Gud sätter en gräns för mörkret genom att säga: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud sätter en gräns för havet – denna urgamla symbol för kaos – så att torr och stadig mark framträder. (Första Moseboken 1:3–10)

Men Guds skapargärning är inte avslutad bara för att det har blivit ordning och reda; ett välstädat kosmos. Berättelsen fortsätter nämligen med att Gud fyller rummet med goda avsikter och ett myller av liv. Gud fyller rymden med stjärnor och planeter; himlen med fåglar; vattnen med fiskar; marken med träd och örter; jorden med djur av alla slag. (Första Moseboken 1:11–25)

Och detta mönster går igen även i berättelsen om skapandet av människan. Gud nöjer sig inte med att avskilja en bit materia och ordna den till en människokropp, utan Gud blåser även in sin livsande i henne ”så att hon blev en levande varelse”. (Första Moseboken 2:7)

Är det inte detta som också är evangeliets mönster? Jesus berättar i sin liknelse om en befriad människa; snygg och städad och ordentlig. Hon är befriad från demonens kaos. Men befriad till vad – och för vad? Vad ska hennes städade rum fyllas med? För det behöver fyllas och kommer att fyllas på ena eller andra sättet. I Jesu undervisning om bönen ges ett alternativ om vad det städade rummet skulle kunna fyllas med: ”Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” Vad skulle vara bättre att fylla rummet med än Guds eget liv?

Tomhet har inget egenvärde. I det bibliska materialet har tomhet i sig många gånger en så pass negativ innebörd att själva ondskan kan kallas ”tomhetens välde” (8:20). Den nordafrikanska teologen Augustinus definierar ondska som något som egentligen inte har någon existens; något som inte är. Han skriver i sin bok Gudsstaten att ”ondskan har ingen positiv natur; det är förlusten av godhet som har getts namnet ondska.” Enligt Augustinus är ondska alltså helt enkelt frånvaro av godhet.

Många gånger har kristen etik och vandel i hög grad utgått från vad vi inte ska göra, eller inte ska vara. Det står även i en av dagens bibelläsningar att vissa saker ”får det inte ens vara tal om bland er”. Det är helt säkert sant, men våra liv, vår etik och våra insatser för att göra den här jorden till en bättre, säkrare och godare plats ska väl förhoppningsvis inte bara definieras utifrån vad vi inte är eller vad vi inte gör, utan även utifrån vad vi gör och vad vi vill. Som det heter i samma läsning: ”Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.”

Försakelser och uppoffringar i någon form är en ofrånkomlig del av kristen efterföljelse. Försakelsen kan leda till nya insikter, och en omvärdering av vad som ska räknas som viktigt – och vad som är oviktigt. Men vi kommer inte ifrån att det också finns tusentals kristna som har försakat än det ena än det andra, men därigenom bara uppnått bitterhet, missunnsamhet och kanske ett gnagande förakt för de människor som inte lyckats komma upp till samma höga etiska standard som en själv. Försakelse utan tydlig inriktning eller ett högre mål för ögonen kan ibland vara i det närmaste meningslös och rentav kontraproduktiv.

”Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder…” Dessa ord från Första Petrusbrevet har haft stor vikt för utformningen av livsstilen i många kristna kretsar. Men vad spelade det för roll när det ändå blev si och så med fortsättningen på denna bibelvers? Där står det nämligen: ”…utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon.” (Första Petrusbrevet 3:3–4)

Även om man avstod från håruppsättningarna, guldsmyckena och de fina kläderna – eller vad det nu var som man skulle avstå från i just det kyrkliga sammanhang man nu råkade tillhöra (för förbudskatalogerna har nästan alltid haft en lokal och tidsbunden prägel) – var det likväl något utvärtes man berömde sig av. Man betedde sig si eller så. Man talade si eller så. Man förde sig si eller så. Prydnaden var något utvärtes. Man kunde visa upp ett snyggt och prydligt (och tråkigt) rum, men det var många gånger ekande tomt – eller fylldes i värsta fall med jalusi och avundsamhet. Man underkastade sig social kontroll, beteendemönster och koder. Nåde den som inte lärde sig dessa beteendemönster; som inte rättade in sig i ledet; som inte var städad och snygg!

Slutet kan bli värre än början för oss om det viktigaste blir att vårt liv ska se städat och snyggt ut. Ordningen och det yttre är naturligtvis inte oviktigt. Men slutet kan bli värre än början för oss om ordningen och det yttre blir så viktiga att upprätthålla att vi inte får ro att bottna i tilliten till Gud som vill ge helig ande åt dem som ber honom. Slutet kan bli värre än början för oss om vi tror oss ha alla svaren, eller vill påskina att vi har alla svaren; är färdiga; inte längre behöver brottas med oss själva, med vår Gud och med verkligheten.

Men varför skulle slutet bli värre än början?! Vi är ju trots allt inte lämnade ensamma. Vi är inte övergivna eller totalt utlämnade åt vare sig det städade och prydligt tillrättalagda eller åt demonerna. För någon annan vill ta plats ibland oss, hos oss och i oss. Någon annan vill ”besätta” oss: Gud själv vill ta plats – den Gud som inte är oordningens Gud, men vars främsta egenskap för den skull inte är ordning och reda. Paulus skriver i Första Korinthierbrevet: ”Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (Första Korinthierbrevet 14:33)

Den som vill ta plats hos oss och i oss är en Gud som tagit gestalt mitt i vår värld. Den som vill ta plats hos oss och i oss är en Gud som, tills det råder frid och fred, vill fortsätta att oroa oss och utmana oss att kämpa mot all slags ondska – i godhet, rättfärdighet, sanning och kärlek.