Aktuellt

Den 14 december (lördag i andra adventsveckan) Kärlekens makt   Malaki 4:4–6 Glöm ald­rig den lag som jag gav min tjäna­re Mo­se på Ho­reb, med stad­gar och bud för he­la Is­ra­el. Se, jag sänder pro­fe­ten Elia till er in­nan Her­rens sto­ra och fruk­tansvärda dag kom­­mer. Han skall vända fäder­nas hjärtan till...

Den 13 december (S:ta Lucia, jungfru och martyr) Vid midnatt   Andra Korinthierbrevet 10:17–11:2 Den stol­te skall ha sin stolt­het i Her­ren. Den som re­kom­men­de­rar sig själv är in­te att li­ta på, ba­ra den som Her­ren re­kom­men­de­rar. Om ni ändå kun­de stå ut med li­te dårskap hos mig – visst...

Den 12 december (torsdag i andra adventsveckan) ”Der Stürmerspruch”   Jesaja 41:13–20 Jag är Her­ren, din Gud, jag tar dig vid han­den och säger till dig: Var in­te rädd, jag hjälper dig. Var in­te rädd, Ja­kob, lil­la kryp, Is­­ra­el, du stac­kars mask. Jag hjälper dig, säger Her­ren, Is­ra­els He­­li­ge...

Den 10 december (tisdag i andra adventsveckan) Församlingsordningen   Jesaja 40:9–11 Gå upp på ett högt berg med ditt glädje­bud, Si­on, ro­pa ut ditt glädje­bud med hög röst, Je­­ru­sa­lem. Ro­pa, var in­te rädd, säg till Ju­das städer: Er Gud kom­mer! Her­ren Gud kom­mer i all sin styr­ka, han härs­kar...

Den 8 december (andra söndagen i advent) Guds rike är nära   Jeremia 33:14–16 Det skall kom­ma en tid, säger Her­ren, då jag skall upp­fyl­la det löfte jag har gi­vit Is­ra­els folk och Ju­das folk. När den ti­den och den da­gen kom­mer skall jag låta ett rätt­färdigt skott växa ur...

Den 7 december (lördag i första adventsveckan) Vägledare   Jesaja 30:19–26 Si­ons folk, du som bor i Je­ru­sa­lem, gråt in­te mer. Han skall vi­sa dig nåd när du ro­­par till ho­nom, så snart han hör din bön skall han sva­ra. Her­ren har låtit dig le­va på svält­kost, men nu skall...

Den 6 december (fredag i första adventsveckan) Kyrie eleison   Jesaja 29:17–24 Snart, om en li­ten tid, skall Li­ba­non bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den da­gen skall de döva höra när man läser ur bokrul­len, och de blin­das ögon skall se, fria från dun­kel och...

Den 5 december (torsdag i första adventsveckan) Två städer   Jesaja 26:1–6 Den da­gen skall man sjunga den­na sång i Ju­da: Sta­den är vår styr­ka, till skydd har han skänkt den val­lar och värn. Slå upp por­tar­na, låt det rättfärdi­ga fol­ket dra in, ett folk som förblir tro­get. Den...