Author: Stefan

Den 25 december (juldagen) Jesu födelse   Jesaja 9:2–7 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå­lar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar...

Den 24 december (julafton) Fredens väg   Andra Samuelsboken 7:1–5, 8b –12, 14a, 16 Kung Da­vid ha­de nu inrättat sig i sitt hus, och Her­ren ha­de låtit ho­nom få ro för al­la fi­en­­der runt om­kring. Då sa­de han till pro­fe­ten Na­tan: ”Här bor jag i ett hus av ce­der­trä, me­dan...

Den 22 december (fjärde söndagen i advent) Herrens moder   Jesaja 52:7–10 Härligt är att höra budbära­rens steg när han kom­mer över ber­gen, han som bär bud om se­ger, som ro­par ut go­da ny­he­ter, bär bud om rädd­ning och säger till Si­on: ”Din Gud är ko­nung!” Hör, di­na väkta­re...

Den 21 december (lördag i tredje adventsveckan) Att öppna famnen   Sefanja 3:14–18 Jub­la, dot­ter Si­on, ro­pa ut din glädje, Is­ra­el! Gläd dig, dot­ter Je­ru­sa­lem, fröjda dig av he­la ditt hjärta! Her­ren har upphävt do­men över dig och un­danröjt di­na fi­en­der. Her­ren, Is­ra­els ko­nung, bor hos dig. Du har...

Den 20 december (fredag i tredje adventsveckan) Inte omöjligt   Jesaja 7:10–14 Her­ren sade till Ac­has: ”Begär ett tec­ken av Her­ren, din Gud, ner­i­från döds­ri­ket el­ler upp­i­från höjden.” Men Ac­has sva­ra­de: ”Nej. Jag vill in­te sätta Her­ren på prov.” Då sa­de Je­­sa­ja: ”Lyss­na nu, Da­vids ätt! Är det in­te nog att ni...