Author: Stefan

Den 5 december (torsdag i första adventsveckan) Två städer   Jesaja 26:1–6 Den da­gen skall man sjunga den­na sång i Ju­da: Sta­den är vår styr­ka, till skydd har han skänkt den val­lar och värn. Slå upp por­tar­na, låt det rättfärdi­ga fol­ket dra in, ett folk som förblir tro­get. Den...

Den 3 december (tisdag i första adventsveckan) Skenet bedrar   Jesaja 11:1–10 En gren skall växa ur Jishajs av­hugg­na stam, ett skott skall skju­ta upp ur hans rot. Han är fylld av Her­rens an­de, vis­he­tens och in­sik­tens an­de, klok­he­tens och kraf­tens an­de, kun­­ska­pens och gudsfruk­tans an­de. Han dömer in­te...

Den 2 december (måndag i första adventsveckan) Under taket   Jesaja 4:2–6 Den da­gen skall det som Her­ren låter växa va­ra en pryd­nad och en he­der för dem i Is­­ra­el som räddats, och lan­dets gröda skall va­ra de­ras stolt­het och ära. Och den som är kvar i Si­on, den som...

Den 1 december (första söndagen i advent) Ett nådens år Sakarja 9:9–10 Ro­pa ut din glädje, dot­ter Si­on, jub­la, dot­ter Je­ru­sa­lem! Se, din ko­nung kom­mer till dig. Rätt­färdig är han, se­ger är ho­nom gi­ven. I ring­het kom­mer han, ri­dan­de på en åsna, på en ung åsne­hingst. Jag skall...